Jste zde

Vyhlášená konkurzní řízení

Doporučující postup při konkursním řízení

Doporučující postup při konkurzním řízení

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jmenuje ředitele škol a školských zařízení na základě vyhlášeného konkurzního řízení. Průběh konkurzního řízení upravuje vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

  1. Rada obce bere na vědomí vzdání se funkce ředitele nebo odvolává ředitele (podmínky v případě odvolání stanoví § 166 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 561/2004 Sb.) a rozhodla vyhlásit konkurz (viz příloha: Návrh usnesení).
  1. Vyhlášení konkurzu je nedílnou součástí usnesení, musí být v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (viz příloha: Vyhlášení konkurzu)

Rada obce jmenuje členy konkurzní komise včetně předsedy (viz příloha: Jmenování člena konkurzní komise) a pověří tajemníka konkurzní komise nejpozději 30 dní před konáním konkurzního řízení. (Zřizovatel pověří svého zaměstnance funkcí tajemníka komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise. Tajemník není členem komise. Pokud člen komise přestane vykonávat svou funkci, zřizovatel jej odvolá a jmenuje nového člena komise v souladu s § 1 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb.) Jednání komise je neveřejné.

  1. Požádat příslušné orgány a instituce o nominaci členů konkurzní komise podle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí:
  2. -         dva členové určení zřizovatelem,                                            -         jeden člen určený ředitelem krajského úřadu,                            -         jeden odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení,                                                                                       -         jeden pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy, u školského zařízení, kde nejsou pedagogičtí pracovníci jmenuje zřizovatel jiného zaměstnance této právnické osoby   -         jeden školní inspektor České školní inspekce,                            -         jeden člen školské rady, je-li zřízena.                           Zřizovatel může přizvat k jednání komise v případě potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří nejsou členy konkurzní komise.

Jmenovat komisi bez pedagogického pracovníka příslušné školy nebo jiného zaměstnance lze :                                                               -         u právnické osoby, která vykonává pouze činnost základní školy, které nemá všechny ročníky a ve které se všichni pedagogičtí pracovníci hlásí do konkurzu,                                                           -         u právnické osoby, která vykonává pouze činnost mateřské školy nebo školského zařízení, ve kterých se všichni pedagogičtí pracovníci hlásí do konkurzu,                                                                                   -         u nově zřizované právnické osoby vykonávající činnost školy,                                                                                        -         při splynutí nebo sloučení právnických osob vykonávajících činnost školy.

  1. Na prvém jednání konkurzní komise posoudí, zda přihlášky uchazečů splňují náležitosti vyhlášení konkurzu, zda uchazeči budou podrobeni testu prokazujícímu znalost problematiky v oblasti (dále jen „znalostní test“), ve které budou vykonávat svoji funkci, a dále navrhuje zřizovateli vyřazení uchazečů, kteří nesplnili podmínky stanovené ve vyhlášení konkurzu. Z tohoto jednání pořizuje tajemník konkurzní komise zápis (viz příloha: zápis z 1. jednání konkurzní komise).
  1. Konkurzní komise zasílá doporučenou zásilkou s dodejkou na adresu uvedenou uchazečem nejpozději 14 dní před dnem konání konkurzu pozvánku ke konkurzu, v níž je uvedeno místo, datum a hodina konání konkurzu.
  1. Na druhém jednání konkurzní komise se na základě přihlášky, řízeného rozhovoru, dosavadních výsledků uchazeče zejména v jeho funkcích v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, případně znalostního testu a vyjádření odborníků komise usnáší hlasováním o vhodnosti uchazeče. Předseda komise do zápisu uvede, zda pro výkon vedoucího pracovního místa ředitele není vhodný žádný uchazeč, je vhodný jeden z  uchazečů nebo jsou-li vhodní dva nebo více uchazečů. V případě, že se komise usnesla, že pro výkon vedoucího pracovního místa ředitele jsou vhodní dva a více uchazečů, sestaví následně každý člen komise vlastní pořadí těchto uchazečů. Předseda konkurzní komise provede celkové vyhodnocení konkurzu podle vyhlášky č. 54/2005 Sb., a určí konečné pořadí uchazečů konkurzu. Po vyhodnocení konkurzu vyhlásí výsledné pořadí přítomným uchazečům bez zbytečného odkladu předseda komise za přítomnosti členů komise. Uchazeči budou o výsledném pořadí vyrozuměni předsedou konkurzní komise též písemnou formou, a to do 7 dnů od vyhlášení výsledného pořadí uchazečů. O průběhu konkurzu pořizuje tajemník konkurzní komise zápis (viz příloha: zápis z konkurzní komise), který obsahuje:

a)     úplné znění vyhlášení konkurzu,

b)     datum a způsob vyhlášení konkurzu,

c)      seznam členů komise přítomných při konkurzu,

d)     seznam uchazečů,

e)     usnesení komise o vhodnosti uchazeče,

f)        pořadí uchazečů u jednotlivých členů komise a doklad o výsledném pořadí uchazečů, u nichž se komise usnesla, že jsou vhodní pro výkon vedoucího pracovního místa ředitele,

g)     otázky znalostního testu a jeho vyhodnocení v případě, že byl použit.

Předseda konkurzní komise předá bez zbytečného odkladu zápis podepsaný všemi členy komise, kteří byli přítomni u konkurzu. V případě odmítnutí podpisu zápisu členem komise se do zápisu uvede důvod odmítnutí.

  1. Rada obce bere na vědomí zápis z konkurzního řízení a jmenuje (viz příloha) uchazeče na vedoucí pracovní místo ředitele a stanoví mu plat v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 

Legislativní zdroje :    Zákon č. 561/2004 Sb.

                                Zákon č. 128/2000 Sb.

                                 Zákon č. 563/2004 Sb.

                                 Vyhláška č. 54/2005 Sb.

                                                                            

                           

Aktualizováno dne 11.12.2015 - 12:48