Jste zde

Voda

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2018

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 1580/18 ze dne 22. 1. 2018 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2018, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení...

Aktualizováno dne 24.01.2018 - 09:51

REVIZE STÁVAJÍCÍHO PLÁNU ROVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

Plzeňský kraj přistoupil v roce 2017 k aktualizaci všech údajů v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje (PRVK PK), která bude probíhat v letech 2017 až 2019. Zástupci obcí a také zástupci provozovatelů stávající infrastruktury budou postupně oslovováni pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, s požadavkem na poskytnutí a ověření údajů o stávajících vodovodech a kanalizacích a o plánovaných projektech v jednotlivých obcích.

V souvislosti s problematikou sucha zpracovává od září roku 2017 společnost DHI a.s. na základě objednávky Plzeňského kraje Technickoekonomickou studii propojení významných skupinových vodovodů v Plzeňském kraji. Společnost DHI a.s. bude kontaktovat obce a provozovatele vodovodů s dotazy ohledně dosavadního způsobu zásobování pitnou vodou, problémů s dodávkou pitné vody v minulých letech a výhledu spotřeby vody v jednotlivých obcích. Výstupy studie budou obsahovat varianty připojení dalších obcí a jejich místních částí na stávající skupinové vodovody jako efektivní opatření pro zajištění stabilní dodávky pitné vody i v období dlouhodobého sucha. Stejné výstupy budou použity k plánování rozvoje vodohospodářské infrastruktury při zpracování právě aktualizovaného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.

Prověřením dat o zásobování obyvatelstva pitnou vodou a o likvidaci odpadních vod v obcích přímo u majitele či provozovatele stávající vodohospodářské infrastruktury bude zajištěno zpracování kvalitního materiálu k posouzení možnosti jejího rozvoje.

Následně zanesené informace do Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje mají poté vliv na určení priorit u žádostí o finanční podporu z dotačních programů Plzeňského kraje i jiných dotačních programů.

O zavedení nové aplikace a schválení aktualizovaných údajů Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, resp. o zveřejnění na portále Plzeňského kraje, budou obce a další uživatelé dále informováni.

Studie ochrany vod Plzeňského kraje

portal_krajina a voda.jpg

V roce 2004 byla na základě objednávky Plzeňského kraje zpracována Studie ochrany podzemních a povrchových vod Plzeňského kraje. Zpracování dokumentu bylo na základě výběrového řízení zadáno firmě AQUATEST a.s., Praha.

Aktualizováno dne 02.01.2017 - 10:52

Studie starých ekologických zátěží Plzeňského kraje

skladka

V květnu roku 2005 byla na základě objednávky Plzeňského kraje zpracována Studie starých ekologických zátěží Plzeňského kraje jako jedna z části Koncepce ochrany vod. Zpracování dokumentu bylo na základě výběrového řízení zadáno firmě VODNÍ ZDROJE a.s., Komunardů 309/6, Praha 7.

Aktualizováno dne 29.12.2016 - 13:06

Studie protipovodňových opatření Plzeňského kraje

V roce 2004 byla na základě objednávky Plzeňského kraje zpracována Studie protipovodňových opatření Plzeňského kraje. Zpracování dokumentu bylo na základě výběrového řízení zadáno firmě Hydroprojekt Praha CZ.

Aktualizováno dne 29.12.2016 - 13:06

Informace o schválení plánů dílčích povodí

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání dne 13. 6. 2016 pod číslem usnesení 1310/16 schválilo v souladu s § 24 odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro území Plzeňského kraje Plán dílčího povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe, Plán dílčího povodí Berounky, Plán dílčího povodí Horní Vltavy, Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje.