Jste zde

Úřední deska

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „I/20 Losiná obchvat” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „I/20 Losiná obchvat” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Plzeň-město, k.ú. Černice, Starý Plzenec, Losiná u Plzně, Nezbavětice) ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o vynětí z režimu zákona o integrované prevenci pro zařízení "Farma chovu hospodářských zvířat-Manětín"

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o vynětí z režimu zákona o integrované prevenci podle § 20 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, pro zařízení „Farma chovu hospodářských zvířat - Manětín“. Provozovatelem tohoto zařízení je společnost Zemědělské družstvo vlastníků Manětín, se sídlem Manětín 263, 331 62  Manětín, s přiděleným IČO 47719524.

Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu: I/20 a II/231 v Plzni - Plaská - Na Roudné - Chrástecká - 2. etapa"

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství oznamuje zahájení stavebního řízení na stavbu "I/20 a II/231 v Plzni - Plaská - Na Roudné - Chrástecká - 2. etapa" v rozsahu stavebních objektů SO101 Silnice I/20, SO 260 Protihluková zeď na silnici I/20, SO261 Protihlukový val na silnici I/20, SO 301 Odvodnění silnice I/20 - středová kanalizace km 0,000 - KÚ, SO 340 Retenční nádrž - poldr v km 0,500 silnice I/20, SO 341 Retenční nádrž - poldr v km 1,200 silnice I/20

Stránky