Jste zde

Úřední deska

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 10 integrovaného povolení pro zařízení "Produkční stanice selat a výkrmna vepřů Poběžovice"

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 10 integrovaného povolení, vydaného podle § 19a odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, pro zařízení „Produkční stanice selat a výkrmna vepřů Poběžovice“. Provozovatelem tohoto zařízení je společnost Energie Poběžovice s.r.o., se sídlem Hostouňská 45, 345 22  Poběžovice, s přiděleným IČO 03012964.

Zveřejnění dokumentace vlivů záměru „Farma pro chov nosnic Brod nad Tichou – navýšení projektované kapacity chovu” na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zveřejnění dokumentace vlivů záměru „Farma pro chov nosnic Brod nad Tichou – navýšení projektované kapacity chovu” na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Tachov, k.ú. Brod nad Tichou) ...

Stránky