Jste zde

RADON - ochrana proti radonu

Radonový program ČR

Radonový program ČR
Radonový program ČR - Akční plán je projekt, jehož rámec je vymezen Usnesením vlády ČR č. 594 ze dne 4. května 2009. Koordinátorem  programu na léta 2010 – 2019 je Státní úřad pro jadernou bezpečnost.


Cílem Radonového programu ČR je poskytnout veřejnosti informace o ozáření z radonu, o způsobech jeho měření a hodnocení, o možnostech prevence proti radonu v bytech a pobytových místnostech.
Pokud je měřením zjištěna v pobytových místnostech průměrná hodnota objemové aktivity radonu (OAR) vyšší než 1000 Bq/m³ a následná kontrolní měření zvýšené hodnoty nezpochybní, může být majiteli stavby nebo bytu (dále jen žadatel) na realizaci ozdravných opatření poskytnuta státní dotace do výše 150 000 Kč. Formulář žádosti je zveřejněn v příloze k vyhlášce č. 464/2016 Sb. Dříve než žadatel podá vyplněný formulář včetně příloh podle §2 odst. 2 vyhlášky krajskému úřadu, vyžádá si stanovisko Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Žádosti přijímá průběžně během roku Odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje. Státní dotace se vyplácí po provedení ozdravných opatření a přeměření jejich účinnosti.

Pokud je měřením zjištěna v pobytových místnostech průměrná hodnota OAR v rozmezí 300 – 1000 Bq/m3 (státní dotace na ozdravná opatření nemůže být v těchto případech poskytnuta), může být provedeno další doplňující měření (tj. měření v dalších dosud neměřených místnostech objektu). V případě, že jsou naměřené hodnoty doplňujícím měřením potvrzeny, doporučuje se provedení méně nákladných ozdravných opatření.

Kontaktní osoba:
Ing. Žaneta Dvořáková
oddělení IPPC + EIA - referent na úseku životního prostředí, EIA
Odbor životního prostředí
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel.: 377 195 277, 733 698 689
e-mail: zaneta.dvorakova@plzensky-kraj.cz
http://www.plzensky-kraj.cz

Odkazy:
Radonový program ČR
http://www.radonovyprogram.cz/uvodni-strana/
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00  Praha 1
http://www.sujb.cz/
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Bartoškova 1450/28, 140 00   PRAHA 4
http://www.suro.cz/cz

Vyhlášky:
Vyhláška č. 464/2016 Sb. o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování. Vyhláška č. 462/2005 Sb. o distribuci a sběru detektorů k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů a stanovení podmínek pro poskytování dotace ze státního rozpočtu.

 

Aktualizováno dne 19.06.2018 - 09:15