Jste zde

Oblast ekonomická

Sběr podkladů k rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ na rok 2019 vč. rozvojového programu na překryv v MŠ

Na základě ustanovení § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů provede odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje rozpis závazných ukazatelů a rozpočtu neinvestičních výdajů na přímé výdaje ve školství na rok 2019 pro jednotlivé právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zřizovány krajem a obcemi na území Plzeňského kraje. Rozpis bude realizován v souladu se směrnicí MŠMT č. j. MSMT- 24005/2016 ze dne 22. 11. 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností a prostřednictvím krajských normativů zpracovaných na základě vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů.

Za tímto účelem bude provedeno šetření podkladů od školských příspěvkových organizací prostřednictvím systému KEVIS. Systém bude aktivován k 7. 1. 2019 a ukončen k 14. 1. 2019. Příslušné údaje budou předávány pouze elektronickou formou prostřednictvím systému KEVIS, příspěvkové organizace nebudou zasílat písemnou podobu (tiskový výstup RTF ze systému) na odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Vzhledem k účinnosti § 16 školského zákona a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, se nebudou již zjišťovat informace o platovém zařazení asistenta pedagoga.

Součástí šetření je také sběr podkladů od mateřských škol (včetně mateřských škol, které nejsou samostatným právním subjektem) zřizovaných krajem a obcemi v působnosti Plzeňského kraje za účelem získání údajů pro žádost kraje v rámci rozvojového programu MŠMT „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol“, č. j. MSMT-31069/2018-4.

Mateřská škola, u které je PH školy vyšší než PHmax, nemůže o dotaci v 1. etapě žádat. A to ani v případě, že došlo k chybnému vykázání dat k 30. 9. 2018 ve výkazech S1-01, S4c-01 a P1c-01. V 2. etapě programu pro období září – prosinec 2019 mateřská škola o dotaci žádat může. Údaje o počtu tříd a úvazků učitelů MŠ, PHmax a PH školy jsou dle stavu k 30. 9. 2018 a poskytlo je MŠMT.

Financován bude pouze rozdíl mezi potřebným přepočteným počtem učitelů mateřské školy k zajištění překryvu 2,5 hodiny denně v každé třídě a skutečnými přepočtenými úvazky učitelů mateřských škol podle stavu vykázaného školou k 30. 9. 2018, maximálně však do výše odpovídající PHmax mateřské školy stanoveného v přílohách vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Zvýšené úvazky učitelů mateřských škol, ke kterým došlo mezi daty 30. 9. 2017 a 30. 9. 2018, nelze dle pravidel vyhlášeného rozvojového programu započítat. Pro 1. etapu rozvojového programu MŠMT bude dotace poskytnuta na období leden - srpen 2019.

Upozorňujeme na nezbytnost správného využití aplikace systému KEVIS, především po důsledném prostudování všech pokynů v „Pomůcce“, která obsahuje konkrétní pokyny pro zpracování podkladů.

Zároveň připomínáme, že data vložená organizací do výše uvedeného sběru v systému KEVIS mají přímý vliv na tvorbu rozpisu rozpočtu příslušné příspěvkové organizace a jejich chybné zadání může vést v některých případech ke zjištění porušení obecně závazných právních předpisů při kontrolním šetření Krajského úřadu Plzeňského kraje.