Jste zde

Oblast ekonomická

Sběr podkladů pro úpravy rozpočtů přímých výdajů na rok 2019

Na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Čl. II bod (2) směrnice MŠMT č. j. MSMT-24005/2016 provede odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje úpravu závazných ukazatelů a rozpočtu neinvestičních výdajů na přímé výdaje ve školství na rok 2019.

Za tímto účelem bude provedeno šetření podkladů od školských příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcemi prostřednictvím systému Kevis. Systém bude aktivován ke 2. 9. 2019 a ukončen k 6. 9. 2019. Podrobné informace jsou zveřejněny v podobě „Pomůcky“.

Součástí šetření pro úpravy přímých výdajů na rok 2019 bude organizován také sběr podkladů od mateřských škol (včetně mateřských škol, které nejsou samostatným právním subjektem) zřizovaných obcemi v působnosti Plzeňského kraje, které obdržely dotaci z 1. etapy rozvojového programu „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol“, č. j. MSMT-31069/2018-4. Data budou sloužit pro zpracování souhrnného vyúčtování dotace za Plzeňský kraj. Povinnost mateřským školám pro předložení údajů bylo krajským úřadem uloženo v avízu o poskytnutí dotace.

Nevyužité finanční prostředky za období leden – srpen 2019 nutno vrátit na zvláštní účet kraje č. 20095-24621311/0710 s variabilním symbolem 33074 do 30. 9. 2019 nebo nejpozději v rámci celkového vypořádání přidělených prostředků ze státního rozpočtu na rok 2019. Společně s převodem těchto prostředků organizace zašle avízo k platbě adresované odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Avízo bude obsahovat vratku v členění NIV, platy, odvody – pojistné, odvody – FKSP. Výše vratky uvedená v avízu musí souhlasit s údaji zadanými v šetření Kevis.

Příslušné údaje budou předávány pouze elektronickou formou prostřednictvím systému Kevis, příspěvkové organizace nebudou zasílat písemnou podobu (tiskový výstup RTF ze systému) na odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Doporučujeme příspěvkovým organizacím si písemnou podobu sběru vytisknout (tisková sestava RTF pod vyplněnou tabulkou v odkazu „zobrazit panel s dalšími akcemi“) a založit pro svou další potřebu.

Upozorňujeme na nezbytnost správného využití aplikace systému KEVIS, především po důsledném prostudování všech pokynů v „Pomůcce“, která obsahuje konkrétní pokyny pro zpracování podkladů.