Jste zde

Nostrifikace

Uznávání zahraničního vzdělání v České republice

Uznávání zahraničního vzdělání, dále jen nostrifikace, se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.

Aktualizováno dne 14.10.2015 - 08:57

Mezinárodní smlouvy, kterými je ČR vázána při uznávání vzdělání dosaženého v zahraniční škole

V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 108 a § 108a) se při uznávání dokladu o ukončeném stupni vzdělání získaném v zahraniční škole postupuje odlišně podle toho, zda Česká republika sjednala bilaterální (dvoustrannou) dohodu o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání se zemí, v níž je zahraniční škola, která vydala doklad o vzdělání zřízena a uznána.

Aktualizováno dne 13.09.2012 - 12:15