Jste zde

Nařízení

NAŘÍZENÍ Plzeňského kraje č. 1/2003

 

 

NAŘÍZENÍ

 Plzeňského kraje č. 1/2003

ze dne 16. 12. 2003,

 

kterým se vydává Požární poplachový plán Plzeňského kraje

 

Rada Plzeňského kraje vydává v souladu s  § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a k provedení § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení kraje.

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

(1)  Požárním poplachovým plánem Plzeňského kraje (dále jen „poplachový plán“) jsou upraveny[1] :

a)     výčet jednotek požární ochrany v kraji,

b)     zásady  součinnosti jednotek požární ochrany při zdolávání požárů, při provádění záchranných prací na území kraje a při poskytování pomoci mezi kraji a pomoci do sousedního státu[2] ( dále jen „zásady součinnosti jednotek požární ochrany“),

c)     úprava povolávání jednotek požární ochrany v rámci operačního řízení ke zdolávání požárů a k záchranným pracím[3],

d)     způsob vyhlašování jednotlivých stupňů požárního poplachu,

e)     úprava činností ohlašoven požárů,

f)       poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje,

g)     úprava činností operačních a informačních středisek hasičského záchranného sboru kraje ( dále jen „operační a informační středisko“)[4].

 

(2)  Součástí tohoto nařízení je příloha, která stanoví rozdělení jednotek požární ochrany do jednotlivých stupňů požárního poplachu.

 

 

 

Část první

 

Požární poplachový plán kraje

 

Čl. 2

Výčet jednotek požární ochrany v kraji

 

      (1)  Výčet jednotek požární ochrany Plzeňského kraje je uveden v Seznamu jednotek požární ochrany, který je součástí operativní dokumentace na úseku požární ochrany[5].

 

      (2)   Seznam jednotek požární ochrany Plzeňského kraje je veřejný a vede a aktualizuje jej Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje ( dále jen „Hasičský záchranný sbor kraje“), Odbor pro integrovaný záchranný systém a v aktuálním znění je uložen na všech operačních a informačních střediscích.

 

Čl. 3

Zásady součinnosti jednotek požární ochrany

 

(1)  Jednotky požární ochrany působí zejména v rámci svých hasebních obvodů. Hasebním obvodem jednotek hasičského záchranného sboru podniku, jednotek sboru dobrovolných hasičů obce a jednotek sboru dobrovolných hasičů podniku je území jejich zřizovatele (dále jen „místně příslušná jednotka").

(2)  Hasebním obvodem jednotek Hasičského záchranného sboru kraje a jednotek sboru dobrovolných hasičů vybrané obce je území, pro které je jednotka požární ochrany předurčena plošným pokrytím nebo jejich předurčeností pro záchranné práce, např. při dopravních nehodách, při havárii s výskytem nebezpečných látek.

(3)  V operativní dokumentaci na úseku požární ochrany je dále stanoveno rozdělení jednotek požární ochrany pro jednotlivé obce nebo objekty do prvního stupně požárního poplachu.

(4)  Výpis z příslušné části operativní dokumentace, která obsahuje rozdělení jednotek požární ochrany do prvního stupně poplachu obdrží ohlašovny požárů obcí a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany[6].

(5)  Pokud je jednotka hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku trvale předurčena pro zásah mimo uzemí svého zřizovatele, je způsob a obsah její součinnosti uveden v dohodě mezi zřizovatelem příslušné jednotky požární ochrany a Hasičským záchranným sborem kraje. V této dohodě se stanoví síly a prostředky, kterými uvedená jednotka požární ochrany poskytuje součinnost a za jakých podmínek.

(6)  Hasičský záchranný sbor kraje uzavírá dohody s právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami, které zřizují jednotky požární ochrany podle odstavce 5.

 

Čl. 4

Úprava činností operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru kraje

 

(1)  Pro účely operačního řízení a povolávání jednotek požární ochrany[7] ke zdolávání požárů a k záchranným pracím (dále jen „zásah“) pro potřeby území kraje a pro poskytování pomoci mezi kraji a pomoci do sousedního státu zřizuje Hasičský záchranný sbor kraje Krajské operační a informační středisko a podle potřeby také územně příslušná operační a informační střediska, která plní úkoly podle zvláštního právního předpisu[8] a jsou stálými orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému.

       (2) Pokud jsou pro potřeby území kraje zřízena územně příslušná operační a informační střediska, je jim  stanoveno území, pro které zabezpečují úkoly operačního a informačního střediska. Území se zpravidla skládá z území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Přehled územní působnosti územně příslušných operačních a informačních středisek je stanovena v operativní dokumentaci na úseku požární ochrany[9].

        (3) Působnost operačního a informačního střediska pro potřebu celého území kraje vykonává Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „Krajské operační a informační středisko“) se sídlem v Plzni, Kaplířova ul. 9.

         (4) Ve zvláštních případech je možné na základě  rozhodnutí ředitele Hasičského záchranného sboru kraje k plnění úkolů Krajského operačního a informačního střediska využít kterékoliv územně příslušné operační a informační středisko.

 

 

Čl. 5

Úprava povolávání jednotek požární ochrany v rámci operačního řízení  ke zdolávání požárů a k záchranným pracím

 

    (1) Jednotky požární ochrany7 k výjezdu podle poplachového plánu povolává územně příslušné operační a informační středisko příslušné k místu, kde má být zásah uskutečněn. Pokud jednotky požární ochrany potřebné k zásahu nenáleží do územní působnosti tohoto operačního a informačního střediska, operační a informační středisko, na jehož území je zásah, povolává jednotky požární ochrany přes územně příslušné operační a informační středisko, na jehož území jsou jednotky požární ochrany dislokovány.

(2)  Krajské operační a informační středisko povolává k místu zásahu jednotky požární ochrany, které jsou vyčleněny do jeho přímé působnosti.

(3)  Při mimořádné události, která splňuje kritéria pro vyhlášení zvláštního stupně poplachu, povolává na místo události jednotky požární ochrany a ostatní síly a prostředky Krajské operační a informační středisko na žádost územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru kraje.

    (4)  Při povolávání jednotek požární ochrany k zásahu se operační a informační střediska řídí platnými právními předpisy a závaznými pokyny Hasičského záchranného sboru kraje.

    (5) K zásahu mimo svůj hasební obvod může být jednotka požární ochrany povolána územně příslušným operačním a informačním střediskem[10] také v případě, kdy není možné povolat místně příslušnou jednotku požární ochrany nebo na základě její předurčenosti[11].

     (6) K zásahu mimo území kraje může být na žádost územně příslušného operačního a informačního střediska jiného kraje povolána jednotka požární ochrany prostřednictvím územně příslušného operačního a informačního střediska, a to na základě uzavřených dohod o součinnosti jednotek požární ochrany mezi sousedícími Hasičskými záchrannými sbory krajů. Územně příslušné operační a informační středisko oznámí vyslání jednotek požární ochrany mimo území  kraje Krajskému operačnímu a informačnímu středisku.

       (7) Hasičský záchranný sbor kraje vede Seznam dohod o součinnosti jednotek požární ochrany mezi sousedícími Hasičskými záchrannými sbory krajů.

       (8) Povolávání jednotek požární ochrany mimo území kraje nad rámec uzavřených dohod a při pomoci kraje jinému státu koordinuje Krajské operační a informační středisko v dohodě s Operačním a informačním střediskem Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

       (9) Vyžadování nasazení jednotek požární ochrany z úrovně Ministerstva vnitra provádí Operační a informační středisko Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky prostřednictvím Krajského operačního a informačního střediska.

     (10) K zásahu mimo území České republiky může být na žádost Operačního a informačního střediska Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky povolána jednotka požární ochrany prostřednictvím Krajského operačního a informačního střediska.

 

 

Čl. 6

Způsob vyhlašování jednotlivých stupňů požárního poplachu

 

(1)  V rámci poplachového plánu se vyhlašují čtyři stupně požárního poplachu ( dále jen „stupeň poplachu“) pro místo zásahu nebo území zasažené mimořádnou událostí, přičemž čtvrtý stupeň poplachu, který je označován jako zvláštní, je stupněm nejvyšším.

(2)  Stupeň poplachu pro místo zásahu se stanoví z potřeby nasazení sil a prostředků jednotek požární ochrany a popřípadě dalších složek integrovaného záchranného systému potřebných ke zdolávání požárů, k záchranným a likvidačním pracím při mimořádných událostech, přičemž operační a informační středisko posuzuje pro vyhlášení stupně poplachu závažnost mimořádné události podle přijaté zprávy o mimořádné události nebo podle požadavků velitele zásahu.

(3)  Potřebný stupeň poplachu vyhlašuje pro jedno místo zásahu velitel zásahu nebo operační a informační středisko při prvotním povolávání jednotek požární ochrany na místo zásahu. Operační a informační středisko může vyhlásit stupeň poplachu pro určité území postižené mimořádnou událostí, pokud je na něm více jak jedno místo zásahu.

(4)  Povolání potřebného počtu sil a prostředků jednotek požární ochrany musí být v rámci vyhlášeného stupně poplachu přizpůsobeno co nejreálněji situaci a mimořádné události, jež vyhlášení příslušného stupně poplachu vyvolala. Stupeň poplachu pro dané místo zásahu může být změněn požadavkem velitele zásahu na potřebu sil a prostředků.

(5)  Jednotlivé stupně poplachu se  hodnotí rozsahem mimořádné události, úrovní řízení zásahu a koordinací složek integrovaného záchranného systému podle právního předpisu[12] .

(6)  V jednotlivých stupních poplachu zasahuje na místě zásahu tento počet jednotek požární ochrany :

            a)   první stupeň poplachu předpokládá nasazení nejvýše čtyř jednotek,

            b)   druhý stupeň poplachu předpokládá nasazení nejvýše desíti jednotek,

            c)    třetí stupeň poplachu předpokládá nasazení nejvýše patnácti jednotek,

            d)    zvláštní stupeň poplachu předpokládá nasazení více než patnácti jednotek.

 

Čl. 7

Úprava činnosti ohlašoven požárů

 

        (1) Ohlašovny požárů obcí[13] nebo právnických osob a podnikajících fyzických osob[14] se při své činnosti řídí řádem ohlašovny požárů9. Úlohou ohlašovny požárů je zejména :

        a) přijímat hlášení o vzniku požárů nebo jiné mimořádné události v obci nebo     

            podniku,

        b) vyhlásit požární poplach místní jednotce požární ochrany,

              c) oznámit požár nebo jinou mimořádnou událost na územně příslušné operační a 

                  informační středisko telefonním číslem 150, je-li požár ohlášen občanem nebo

                 zaměstnancem právnické osoby a podnikající fyzické osoby.       

        (2) Požární stanice Hasičského záchranného sboru kraje nejsou ohlašovnou požárů ve smyslu právních předpisů14,15, ale jsou místem, kde lze ohlásit požár nebo jinou mimořádnou událost.

        (3) Ohlašovna požárů musí být označená tabulkou s nápisem “OHLAŠOVNA POŽÁRŮ“.

        (4) Obec zřizuje také potřebný počet míst, odkud lze hlásit požár telefonní linkou na čísla 150 nebo 112, ze kterých lze ohlásit požár na územně příslušné operační a informační středisko. Tato místa se označují tabulkou s nápisem „ZDE HLAŠTE POŽÁR“ nebo symbolem telefonního čísla „150“. Uvedenými místy mohou být po projednání s vlastníky nebo uživateli telefonní stanice, u kterých je zaručena dostupnost zařízení pro hlášení požáru nebo jimi mohou být veřejné telefonní stanice nebo veřejné telefonní automaty.

         (5)  Pokud ohlašovna požáru používá k vyhlášení požárního poplachu[15] jednotce požární ochrany sirény, provádí se vyhlášení :

a)     signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón),

b)     signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty.

        (6) Ohlašovna požárů povolává jednotky požární ochrany7 k zásahu podle požadavků operačního a informačního střediska nebo podle řádu ohlašovny požárů[16].

 

 

 

Část druhá

 

poplachový plán Integrovaného záchranného systému kraje

 

čl. 8

Použití a obsah

 

Poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje se použije v případě, pokud u mimořádné události musí společně zasahovat dvě a více složek integrovaného záchranného systému a v souladu s právním předpisem[17].

 

Čl. 9

Výčet spojení na základní a ostatní složky integrovaného záchranného systému

 

         Výčet  spojení  na  složky integrovaného záchranného systému[18],  který  obsahuje zejména telefonní, radiovou a datovou komunikaci na místa trvalé obsluhy a na vedoucí složek integrovaného záchranného systému,  kteří rozhodují o vyslání sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému, vede Hasičský záchranný sbor kraje a je uložen na operačních a informačních střediscích a Odboru krizového řízení Krajského úřadu Plzeňského kraje.

 

 

Čl. 10

Výčet sil a prostředků ostatních složek integrovaného záchranného systému a výčet sil a prostředků pro potřeby záchranných a likvidačních prací na základě smluvních vztahů a způsob jejich povolávání

 

(1)   Výčet sil a prostředků ostatních složek integrovaného záchranného systému a výčet sil a prostředků pro potřeby záchranných a likvidačních prací zajištěných na základě smluvních vztahů a způsob jejich povolávání[19] je veden Hasičským záchranným sborem kraje a je uložen na operačních a informačních střediscích.

(2)   Hasičský záchranný sbor kraje zpracovává a vede aktuální seznam vozidel složek integrovaného záchranného systému s výjimkou z pojištění odpovědnosti.

(3)   Složky integrovaného záchranného systému ohlašují operačním a informačním střediskům podle územní působnosti změny nutné pro aktualizaci informací obsažených v operativní dokumentaci.

 

Čl. 11

Způsob povolávání a vyrozumívání vedoucích složek integrovaného záchranného systému a členů krizových štábů, právnických osob a podnikajících fyzických osob zahrnutých do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu

 

(1)   Vedoucí složek integrovaného záchranného systému, členové krizových štábů a právnické osoby a podnikající fyzické osoby zahrnuté do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu oznamují Hasičskému záchrannému sboru kraje druh a způsob použití komunikačních prostředků použitelných k jejich okamžitému vyrozumění nebo povolání.

(2)   Územně příslušné operační a informační středisko vyrozumívá a povolává vedoucí složek integrovaného záchranného systému, členy krizových štábů obcí s rozšířenou působností a právnické osoby a podnikající fyzické osoby zahrnuté do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu za užití komunikačních prostředků dle odstavce 1 a to na základě rozhodnutí příslušného starosty obce s rozšířenou působností nebo jím pověřené osoby.

(3)   Krajské operační a informační středisko vyrozumívá a povolává vedoucí složek na úrovni kraje, členy krizového štábu kraje a právnické a podnikající fyzické osob zahrnuté do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu za užití komunikačních prostředků dle odstavce 1, a to na základě rozhodnutí hejtmana kraje, starosty obce s rozšířenou působností nebo jimi pověřené osoby.

(4)   Žádost o povolání členů příslušného krizového štábu může dát též řídící důstojník Hasičského záchranného sboru kraje za podmínek stanovených právním předpisem[20].

(5)   Plán povolávání a vyrozumívání vedoucích složek integrovaného záchranného systému a členů krizového štábu kraje je veden a trvale aktualizován Krajským operačním a informačním střediskem, které jej po každé aktualizaci poskytuje hejtmanu kraje a sekretariátu krizového štábu kraje. Obdobným způsobem postupují územně příslušná operační střediska vůči starostům obcí s rozšířenou působností v jejich územní působnosti dle čl.3 odst 3 při vedení a aktualizaci plánů povolávání a vyrozumívání vedoucích složek a členů krizového štábu obcí s rozšířenou působností.[21]

 

 

Část třetí

 

Čl. 12

Operativní dokumentace na úseku požární ochrany a integrovaného záchranného

systému

 

(1)   Operativní dokumentací na úseku požární ochrany jsou :

-         Seznam jednotek požární ochrany  v kraji, 5

-         Rozdělení jednotek požární ochrany do stupňů poplachu k jednotlivým obcím a objektům, 3

-         Stanovení územní působnosti jednotek PO,[22]

-         Stanovení územní působnosti operačních a informačních středisek4.

 

             (2)  Operativní dokumentací integrovaného záchranného systému jsou :

-         Přehled základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému,

-         Výčet spojení na základní složky integrovaného záchranného systému,

-         Výčet spojení na ostatní složky integrovaného záchranného systému – přehled dohod o spolupráci v rámci integrovaného záchranného systému ( uzavřené mezi MV – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a ostatními složkami integrovaného záchranného systému, uzavřené mezi Hasičským záchranným sborem kraje a ostatními složkami integrovaného záchranného systému),

-         Seznam dohod o součinnosti jednotek požární ochrany mezi sousedícími Hasičskými záchrannými sbory krajů,

-         Plán povolávání a vyrozumívání vedoucích složek a členů krizového štábu kraje,

-         Plán povolávání a vyrozumívání vedoucích složek integrovaného záchranného systému a členů krizového štábu obcí s rozšířenou působností.

 

              (3) Územně příslušná operační a informační střediska vedou aktuální znění uvedených dílčích částí operativní dokumentace.

              (4) Aktuální a úplné znění operativní dokumentace musí být trvale uloženo na operačních a informačních střediscích a na Odboru krizového řízení Krajského úřadu Plzeňského kraje.

              (5) Operativní dokumentace je přístupná zejména hejtmanu kraje, pověřeným členům orgánů kraje nebo starostovi obce s rozšířenou působností, pověřeným členům orgánů obcí, vedoucím složek integrovaného záchranného systému a kontrolním orgánům.[23]

 

 

Čl. 13

Ustanovení přechodná a závěrečná

 

               (1) Hasičský záchranný sbor kraje zabezpečí, nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti nařízení k poplachovému plánu, dotčeným orgánům kraje a dotčeným orgánům obcí s rozšířenou působností, zaslání potřebných výpisů z operativní dokumentace pro potřebu činnosti ohlašoven požárů a pro činnost krizových štábů.

               (2) Hasičský záchranný sbor kraje odpovídá za řádné vedení operativní dokumentace a v případě změn zabezpečuje její průběžnou aktualizaci ve smyslu příslušných právních předpisů[24].

               (3)  Hasičský záchranný sbor kraje zabezpečí neprodleně oznámení příslušných změn dotčeným subjektům.

               (4)   Obce, právnické a fyzické osoby, složky integrovaného záchranného systému uvedené v operativní dokumentaci jsou povinny minimálně jednou ročně a při každé změně potvrdit, případně oznámit Hasičskému záchrannému sboru kraje údaje, které ovlivňují funkčnost operativní dokumentace.

               (5)   Tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti fyzických osob, právnických osob nebo podnikajících fyzických osob dle zvláštních právních předpisů.

               (6)   Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje.

               (7)  Tímto nařízením se zrušuje nařízení č.5/2002, kterým se vydává Požární poplachový plán Plzeňského kraje.

 

 

 

 

MUDr. Petr Zimmermann

hejtman

 

MVDr. Václav Červený

náměstek  hejtmana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                                  Příloha  č. 1

                                                                  k Nařízení Plzeňského kraje č. 1/2003

 

 

 

Stanovení rozdělení jednotek požární ochrany do jednotlivých stupňů požárního poplachu a jejich předurčenosti pro obce a objekty

 

         (1)  Rozdělení jednotek požární ochrany do prvního stupně požárního poplachu pro obce a objekty vychází zpravidla z hasebních obvodů jednotek požární ochrany, přičemž jedna z jednotek požární ochrany je místně příslušná jednotka požární ochrany.

         (2) Rozdělení jednotek pro druhý a vyšší stupeň požárního poplachu se stanoví na úrovni operačních a informačních středisek hasičského záchranného sboru kraje v operativní dokumentaci na úseku požární ochrany nebo podle potřeby v případě operačního řízení s respektováním požadavku na počet jednotek požární ochrany v jednotlivých stupních požárního poplachu.

         (3) Ve třetím a zvláštním stupni požárního poplachu nebo v kterémkoliv stupni požárního poplachu při potřebě speciální požární techniky, lze pro účely zásahu využít jednotky požární ochrany bez respektování jejich hasebních obvodů a místní příslušnosti.

         (4)  Hasičský záchranný sbor kraje, Odbor pro integrovaný záchranný systém vede rozdělení jednotek požární ochrany do jednotlivých stupňů požárního poplachu pro obce a objekty a aktuální znění je uloženo na operačních a informačních střediscích.

      

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] § 4 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

[2] Operativní dokumentace Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje – III.

[3] Operativní dokumentace Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje – I.c.

[4] Operativní dokumentace Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje – I.e.

[5]  Operativní dokumentace Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje – I.b.

[6] § 13 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.,

[7] § 4 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

[8] Např. § 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., § 73 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 13 vyhlášky č.328/2001 Sb., o některých podrobnostech k zabezpečení integrovaného záchranného systému.

[9]   Operativní dokumentace Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje – I.e.

[10] § 11 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb.

[11] § 3 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb.

[12] § 20 vyhlášky č. 328/2001 Sb.

[13] § 29 odst. 1 písm. j) zákona č. 133/1985 Sb.

[14]  Např: § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

[15] § 10 vyhlášky č.247/2001 Sb.

[16]  § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a § 13 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.

[17] § 19 odst.3 vyhlášky č.328/2001 Sb.

[18] Operativní dokumentace Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje – II. f.,g.

[19] Operativní dokumentace Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje – II. g.

[20]  § 11 vyhlášky č. 328/2001 Sb.

[21] Operativní dokumentace Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje – II. i. až n.

[22] Operativní dokumentace Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje – I. d.

[23] § 17 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.

[24] Např. § 1 odst. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb.