Jste zde

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - Integrovaný operační program - 3. 1 Služby v oblasti sociální integrace

Výzva je určena obcím, svazkům obcí a nestátním neziskovým organizacím (obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením, církevním právnickým osobám) mimo region hlavního města Prahy, které se zaměří na investice do vybraných druhů a forem sociálních služeb a dalších činností ve stanovených lokalitách.

Mezi podporované sociální služby patří například odborné sociální poradenství, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, terénní programy, krizová pomoc, kontaktní centra, či tzv. domy na půli cesty. Dalšími podporovanými činnostmi jsou investice do komunitních center a určených činností v sociálně vyloučených romských lokalitách, jedná se o volnočasové, vzdělávací, sportovní aktivity a odborné poradenství.

 

Investiční prostředky poskytnuté v rámci IOP jsou určené na obnovu a pořízení movitého i nemovitého majetku. Budou podporovány investice do stavby, nákupu a technického zhodnocení zařízení pro poskytování sociálních služeb, zázemí pro sociální služby ambulantní a terénní a zázemí pro vybrané druhy činností. Z prostředků lze také financovat zařízení a vybavení prostor pro poskytování vybraných sociálních služeb a činností.

 

Žádosti o finanční podporu lze podávat průběžně do 30. června 2013.

 

V průběhu měsíce listopadu proběhnou semináře pro žadatele o podporu z programu, kde budou žadatelé seznámeni s podmínkami výzvy a předkládání žádostí.
První seminář se uskuteční ve čtvrtek 19. 11. 2009 v prostorách MPSV v Praze. Další semináře jsou plánovány v Olomouci a v Ústí nad Labem.

 

Podrobnosti k vyhlášené výzvě včetně Příručky pro žadatele a příjemce a informace o plánovaných seminářích naleznete na webových stránkách MPSV:

http://www.mpsv.cz/cs/7613.

 

V případě dotazů k dané výzvě se obracejte na Ing. Michaelu Prokůpkovou,
tel.: 221 923 928, e-mail: michaela.prokupkova@mpsv.cz