Jste zde

Majetek Plzeňského kraje

Majetkové dispozice s nemovitým majetkem

Plzeňský kraj v rámci samosprávné činnosti mimo jiné prodává svůj nemovitý majetek. Jedná se o tzv. nepotřebný nemovitý majetek, tj. majetek, který Plzeňský kraj ani jeho organizace nepotřebují ke své činnosti a nejedná se o přímý prodej zájemci s určitým vztahem k prodávanému majetku. Schválení takového prodeje podléhá, v souladu se zákonem o krajích, rozhodnutí Zastupitelstva Plzeňského kraje. Prodej je realizován v rámci volného trhu s tím, že realizaci zajišťuje nezávislý realitní makléř nabídkovým řízením.

NEMOVISTOSTI VE VLASTNICTVÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE PRODÁVÁME PROSTŘEDNICTVÍM SPOLEČNOSTI REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC, s.r.o.

https://www.pubec.cz/nemovitost/pl-10387-rozestavenei-ubytovaci-zarizeni-v-kozejedech-u-kralovic


Výběrové řízení na prodej nemovitostí

formou obálkové metody – podmínky prodeje

Předmět prodeje:

 • pozemek parc. č. st. 39 o výměře 57 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., rodinná rekreace,
 • pozemek parc. č. st. 40 o výměře 58 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., rodinná rekreace,
 • pozemek parc. č. 130/11 o výměře 758 m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,
vše v k. ú. Louka nad Otavou, obec Vojníkov, okres Písek.
 

Podmínky prodeje:

 • Nabídka na koupi bude podána v řádně uzavřené obálce a označena slovy: „PRODEJ NEMOVITOSTÍ V K. Ú. LOUKA NAD OTAVOU – NEOTVÍRAT“. V nabídce na koupi zájemce uvede konečnou kupní cenu v Kč, za kterou je ochoten nemovitosti koupit.

 • Plzeňský kraj upozorňuje zájemce, že neumožní před realizací prodeje zřízením zástavního práva na předmětu prodeje - kupní cena bude zcela uhrazena před podáním návrhu na vklad na jeho bankovní účet v plné výši. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující.

 • Členy komise pro otevírání obálek jsou JUDr. Michal Bouřa, MBA., JUDr. Miroslav Pelc a Mgr. Jan Mayer (Odbor investic a majetku Krajského úřadu Plzeňského kraje). Členové komise pro otevírání obálek mohou být zastoupeni náhradníky.

 • Uzavření kupní smlouvy bude po výběru nabídky s nejvyšší kupní cenou projednáno a schváleno orgány Plzeňského kraje (tj. Radou Plzeňského kraje a Zastupitelstvem Plzeňského kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů).

 • Plzeňský kraj je oprávněn kdykoliv a bez udání důvodu výběrové řízení na prodej nemovitostí formou obálkové metody zrušit.

 • Písemné nabídky na koupi lze předkládat nejpozději do 09.08.2019. Nabídky lze podat osobně v podatelně Krajského úřadu Plzeňského kraje nebo zaslat poštou na adresu:

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor investic a majetku
Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
 
 • Otevírání obálek se bude konat dne 14.08.2019 v 10.00 hod. v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, kancelář č. E202, 2. patro.

 • Zájemci se mohou otevírání obálek zúčastnit s tím, že jejich účast bude potvrzena v listině přítomných zájemců. Z jednání o otevírání obálek bude sepsán protokol.

 

Aktualizováno dne 22.05.2019 - 08:48