Jste zde

Likvidace nepoužitelných léčiv

Informace k náhradě nákladů za likvidaci léčiv

Dle ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, je lékárna povinna převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami a předat je k odstranění osobám uvedeným v § 88 odst. 3 zákona o léčivech. Náklady vzniklé lékárně s odevzdáním léčiv hradí stát prostřednictvím krajského úřadu.

Vzhledem ke změně metodického postupu k provedení zákona o léčivech a v návaznosti na tento aktuální metodický postup předloží lékárny své žádosti o náhradu nákladů na předepsaném formuláři a vyplní všechny potřebné údaje. Lékárna, která je plátcem daně z přidané hodnoty, nesmí tuto daň zahrnout do žádosti o náhradu, pokud může zcela nebo z části uplatnit odpočet daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Lékárna, která není plátcem daně z přidané hodnoty, má nárok na úhradu nákladů včetně daně z přidané hodnoty. Náhrada se týká pouze těch nákladů, které byly již uhrazeny. Toto bude doloženo výpisem z účtu, příp. jiným dokladem o zaplacení. Hrazeny budou kódy 200132. Formulář žádosti o náhradu nákladů za likvidaci léčiv a metodický postup č. j. MF-28980/2017/1201 jsou k dispozici v příloze tohoto článku.

Krajský úřad dále zpracuje soupis za všechny žádající lékárny ve správním území kraje a předloží jej ministerstvu. Vzhledem k termínům předložení soupisu je nutné, aby lékárny předložily své žádosti za uplynulé čtvrtletí do 5. dne měsíce následujícího po čtvrtletí, za které lékárna žádá, tedy:
do 5. 4. za 1. čtvrtletí roku,
do 5. 7. za 2. čtvrtletí roku,
do 5. 10. za 3. čtvrtletí roku,
do 5. 1. za 4. čtvrtletí roku.

Žádosti lze zaslat datovou schránkou, emailem s připojením elektronického podpisu nebo písemně na adresu Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13  Plzeň.

Aktualizováno dne 02.07.2018 - 08:38