Jste zde

Legislativní požadavky na rozpočet

Legislativní požadavky na rozpočet

Při tvorbě rozpočtu je nutné postupovat v souladu s legislativou. Do oblasti rozpočtů územních samosprávních celků mají konkrétně dopad následující zákony a vyhlášky:

  • zákon číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  v aktuálním znění
  • zákon číslo 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v aktuálním znění
  • zákon číslo 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávním celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), v aktuálním znění
  • zákon číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kotrole), v aktuálním znění
  • vyhláška  Ministerstva financí České republiky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v aktuálním znění