Jste zde

Koncepce

Aktualizace „Koncepce podpory státní památkové péče na období 2013-2020 pro Plzeňský kraj“

Koncepce analyzuje a vyhodnocuje stav památkového fondu kraje a výsledky péče o něj v uplynulém období let 2003-2012 a na základě výsledků této analýzy a dalších koncepčních materiálů stanovuje základní priority památkové péče na území Plzeňského kraje pro následující období...

Aktualizováno dne 16.09.2013 - 15:15

Schválená Koncepce památkové péče Plzeňského kraje

Usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 441/03 ze dne 23.9.2003 byla schválena „Koncepce památkové péče Plzeňského kraje“ jako koncepce podpory státní památkové péče v Plzeňském kraji dle § 28a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a dle schválených „Principů pro komunikaci Plzeňského kraje s veřejností“.

Koncepce rozvoje muzeí v Plzeňském kraji na léta 2012 - 2017

Předkládaná „Koncepce rozvoje muzeí v Plzeňském kraji na léta 2012 - 2017“ (dále jen Koncepce muzeí PK) má charakter střednědobého programu a navazuje na „Koncepci muzeí Plzeňského kraje“ na léta 2004 – 2009. Vychází z dlouhodobého strategického rozvoje PK i platné legislativy.