Jste zde

Komentář k rozpočtu kraje na rok 2014

Komentář k rozpočtu kraje na rok 2014

Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2014 je sestaven jako vyrovnaný, bez použití finančních prostředků z předcházejících let. Hlavními prioritami rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2014 je:

  • finanční zajištění udržitelného rozvoje kraje,
  • maximální využití projektů dotovaných ze strukturálních fondů EU,
  • pokračování v úsporných opatřeních v oblasti provozních výdajů,
  • udržení provozu zřízených a založených organizací kraje, za požadavku maximálních úspor a zapojování jejich vlastních fondů.

Příjmová stránka rozpočtu
Příjmová stránka rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2014 je ve své struktuře shodná s rozpočty příjmů předcházejících let. Celková částka očekávaných příjmů dosahuje výše 4 316 555 tis. Kč, což ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2013 představuje meziroční pokles o 9,31 %. Toto snížení je ovlivněno především poklesem kapitálových příjmů, tj. dotací z předfinancovaných projektů ROP. Naopak daňové příjmy byly navýšeny proti schválenému rozpočtu 2013 o 3,31 %. Predikce daňových příjmů je vždy riziková, proto bylo přistoupeno k tvorbě rezervy v oblasti Ostatního financování.
 
Výdajová stránka rozpočtu
Výdajová stránka rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2014 je ve své struktuře shodná s rozpočty výdajů předcházejících let. Celkový objem výdajů rozpočtu na rok 2014 činí 4 316 555 tis. Kč (z toho běžné výdaje 3 129 336 tis. Kč, kapitálové výdaje 1 187 219 tis. Kč), což představuje proti přecházejícímu roku celkové snížení o 13,11 %. K nárůstu dochází pouze v oblastech Právní a legislativní (od roku 2014 se prostředky pro příspěvkovou organizaci Plzeňského kraje Centrální nákup přesouvají z oblasti Vnitřní správa do nově vzniklé oblasti Právní a legislativní), Regionální rozvoj, Ostatní financování, Sociální věci, Vnitřní správa a Zdravotnictví. V ostatních oblastech dochází k poklesu.
Hlavními prioritami rozpočtu zůstávají kapitálové výdaje na Individuální projekty - Kofinancování a spolufinancování projektů Evropské unie v závěrečném období.