Jste zde

Knihovny

Knihovny - legislativa

 

Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb č.257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001 (Knihovní zákon)

- zákon upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby a podmínky jejich provozování,

- dále definuje veřejné knihovnické a informační služby, upravuje evidenci knihoven, meziknihovní služby, podporu knihoven, evidenci a revizi knihovního fondu, vyřazování knihovních dokumentů a ochranu knihovního fondu

Celé znění – zde

 

Vyhláška 88/2002 Sb. Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb

- vyhláška upravuje problematiku meziknihovních služeb, podrobnosti o vedení evidence knihovního fondu a náležitosti zápisu o výsledku revize knihovního fondu

celé znění - zde

 

Nařízení vlády ze dne 29. května 2002 č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven

celé znění - zde

 

Koncepce rozvoje knihoven 2011 – 2015

celé znění - zde

Aktualizováno dne 06.02.2012 - 17:46