Jste zde

Informace

Změna obsahových náplní jednotlivých živností

paragraf

Dne 1. července 2019 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 143/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

Změna byla vyvolána nutností přizpůsobit právní úpravu nařízení vlády změnám, které byly provedeny předchozími novelizacemi zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zvláštní právní předpisy upravující činnosti, ve kterých lze živnostensky podnikat, nebo vylučující některé činnosti z režimu živnostenského zákona.

Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí se stává vázanou živností

Dne 1. 12. 2018 nabývá účinnosti zákon č. 171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění. Tímto zákonem dochází také ke změně živnostenského zákona spočívající v zařazení nové vázané živnosti „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“.

Novela zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - účinnost od 1. 7. 2018

moře

Dne 1. července 2018 nabývá účinnost novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovním ruchu), která má přispět ke zvýšení úrovně ochrany spotřebitele v případech krachů cestovních kanceláří. Novela přináší rovněž změnu živnostenského zákona, při které je předmět podnikání stávající koncese Provozování cestovní kanceláře rozdělen na dvě části: Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů - zprostředkování spojených cestovních služeb.  Stávající podnikatelé v cestovním ruchu, kteří budou chtít po novele zprostředkovávat spojené cestovní služby, mají podat živnostenskému úřadu žádost o koncesi, resp. žádost o změnu koncese, do 1 měsíce od nabytí účinnosti novely zákona, tj. do 1. 8. 2018.

Aktualizováno dne 26.06.2018 - 06:33

Změny v živnostenském zákoně od 30. 9. 2017

Novela živnostenského zákona provedená zákonem č. 289/2017 Sb., nabývá účinnosti dne 30. září 2017. Vedle drobných úprav spočívajících ve sjednocení terminologie některých ustanovení s občanským zákoníkem, zákonem o veřejných rejstřících a zákonem o azylu obsahuje podstatnější změny dotýkající se uvádění náležitostí při ohlášení živnosti a žádosti o koncesi, možnosti učinit prostřednictvím živnostenského úřadu podání vůči správci daně, překážek provozování živnosti a vydávání sestav podnikatelů.

Novela zákona o pohřebnictví

Dne 1. září 2017 nabývá účinnosti zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, mimo jiné i živnostenský zákon.

Pro nakládání s municí musí podnikatelé po 1. 8. 2017 získat novou koncesi

granát

Dnem 1. srpna 2017 nabývá účinnosti zákon č. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Podle nové úpravy je podnikatel, který hodlá pokračovat v provozování živnosti v oblasti nakládání s municí i po 1. 2. 2018, požádat o novou koncesi (popř. o její změnu).

Aktualizováno dne 08.08.2017 - 08:46

Vydávání výpisů z evidence zemědělských podnikatelů

traktor

Na konci roku 2007 byl zprovozněn na centrální úrovni informační systém Evidence zemědělských podnikatelů (EZP), ve kterém jsou vedeny údaje o zemědělských podnikatelích evidovaných na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. Informační systém EZP umožňuje nyní vydávat též výpisy z evidence zemědělských podnikatelů.

Aktualizováno dne 07.06.2017 - 15:13

Stránky