Jste zde

Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019

Způsob zasílání avíza dle čl. XI odst. 21 smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Dle čl. XI odst. 21 smlouvy o poskytnutí účelové dotace je příjemce finanční dotace (dále jen „Příjemce“)  povinen v případě vzniku důvodů pro vrácení finančních prostředků nebo zaplacení odvodu, poukázat finanční prostředky bez výzvy neprodleně na účet poskytovatele finanční dotace, popřípadě ve lhůtě určené ve výzvě KÚPK, a to na č. ú.: 1053009898/5500 u peněžního ústavu Raiffeisenbank a.s.. Variabilním symbolem bude IČO Příjemce a specifickým symbolem bude identifikátor sociální služby Příjemce.

Příjemce je povinen současně s realizovanou platbou zaslat avízo na Odbor ekonomický KÚPK elektronickou formou na e-maily: katerina.stokova@plzensky-kraj.cz, vladimira.vodvarkova@plzensky-kraj.cz a současně na Odbor sociálních věcí KÚPK elektronickou formou na  e mail: lucie.smolakova@plzensky-kraj.cz.

Aktualizováno dne 16.01.2018 - 06:29

DOPORUČENÉ POSTUPY

V příloze tohoto článku naleznete zpracované odpovědi na nejčastější dotazy poskytovatelů sociálních služeb a stanoviska MPSV týkající se realizace dotačního programu "Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“.

Doporučené postupy ode dne 9. 6. 2017 nahrazují OTÁZKY A ODPOVĚDI.

Aktualizováno dne 10.01.2018 - 06:17

Formuláře pro vyúčtování dotace z individuálního projektu Plzeňského kraje pro rok 2017

V příloze článku naleznete formuláře vyúčtování dotace poskytnuté na rok 2017, které jsou určeny pro předložení vyúčtování za sociální služby, které jsou zcela nebo zčásti financované z dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016-2019“.

Dále je v příloze článku k dispozici prezentace obsahující základní informace pro správné vyplnění formulářů vyúčtování a předložení vyúčtování dotace.

Případné dotazy týkající se vyplnění formulářů zasílejte, prosím, elektronicky na adresy: lucie.smolakova@plzensky-kraj.cz, popř. renata.kulhankova@plzensky-kraj.cz.

Aktualizováno dne 28.11.2017 - 17:55

Aktualizace Zásad čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“

Na základě stanoviska řídícího orgánu, tj. Ministerstva práce a sociálních věcí, ve věci veřejných zakázek, došlo k doplnění přílohy č. 4 Pravidel – Zásady čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“ o pravidla pro zadávání veřejných zakázek pro poskytovatele sociálních služeb.

Aktualizováno dne 16.06.2017 - 12:01

Pokyny pro předání Zprávy o realizaci projektu za 4. monitorovací období

V souvislosti s plněním čl. VI. smlouvy o poskytnutí účelové dotace je nutné do dne 10. 7. 2017 realizovat předání průběžné zprávy o realizaci projektu za období duben – červen 2017 spolu s povinnými přílohami obsahujícími údaje podle čl. IV. bodu 2.1 a 2.2 výše citované smlouvy a současně šablonu pro import dat do informačního systému ESF 2014+ odboru sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Aktuálně je možný import dat prostřednictvím stávající CSV šablony a prostřednictvím nového offline PDF formuláře. Je tedy pouze na zvážení poskytovatele sociálních služeb, jakou formu importu dat si zvolí. Bližší informace týkající se importu dat do IS ESF 2014+ offline pdf formulářem jsou k dispozici na webových stránkách Plzeňského kraje v sekci Sociální věci – Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019.

http://www.plzensky-kraj.cz/en/clanek/novinky-v-oblasti-importu-dat-o-podporenych-osobach-do-is-esf-2014

Zpráva o realizaci projektu bude zaslána v listinné podobě na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, Mgr. Renata Kulhánková, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, a taktéž elektronicky prostřednictvím zabezpečených  dokumentů na e mail: renata.kulhankova@plzensky-kraj.cz.

Příloha č. 1 (výkaz indikátoru účastníků projektu), příloha č. 2 (výkaz indikátoru anonymních účastníků projektu) a příloha č. 3 (informace o kapacitě služby) spolu se šablonou pro import dat (CSV šablona/offline pdf formulář)  do informačního systému ESF 2014+ bude zaslána pouze elektronicky v podobě zabezpečeného dokumentu na e-mail: renata.kulhankova@plzensky-kraj.cz.

Pro zabezpečení zasílaných dokumentů bude použito pouze heslo, které bylo poskytovatelům sociálních služeb písemně přiděleno.

Stránky