Jste zde

Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019

DOPORUČENÉ POSTUPY

V příloze tohoto článku naleznete zpracované odpovědi na nejčastější dotazy poskytovatelů sociálních služeb a stanoviska MPSV týkající se realizace dotačního programu "Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“.

Doporučené postupy ode dne 9. 6. 2017 nahrazují OTÁZKY A ODPOVĚDI.

Aktualizováno dne 04.01.2019 - 06:24

Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Vzhledem k tomu, že ke dni 31. 12. 2018 dochází k ukončení finanční podpory z individuálního projektu některých poskytovatelů sociálních služeb, je nutné v souladu s čl. VI bodu 4 a 5 a čl. X bodu 3 smlouvy o poskytnutí účelové dotace doložit v elektronické formě prostřednictvím systému eDotace Závěrečnou zprávu o realizaci projektu včetně závěrečného vyúčtování.

Požadované dokumenty je nutné doložit POUZE v elektronické formě prostřednictvím systému eDotace jako jeden soubor ve formátu *pdf., a to nejpozději do 31. 1. 2019.

Závěrečná zpráva o realizaci projektu tedy bude obsahovat textovou část shrnující postup projektu za celou dobu realizace, tj. ode dne 1. 7. 2016 do 31. 12. 2018, informaci o naplnění monitorovacích indikátorů a přílohy vztahující se k vyúčtování dotace.

Dle výše uvedeného článku smlouvy je též nutné doložit do 31. 1. 2019 potřebné informace ke kontrole sledovaných indikátorů za období realizace projektu, tj. vykázaného rozsahu podpory u podpořených osob (anonymních i neanonymních uživatelů) za období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2018. Tato data již nebudou součástí *pdf souboru v systému eDotace, ale budou zaslána v listinné podobě spolu s monitorovacími listy podpořených osob poštou v uzavřené obálce označenou nápisem „NEOTEVÍRAT“ na adresu:

Krajský úřad Plzeňského kraje

Mgr. Renata Kulhánková

Škroupova 18

306 13 Plzeň

POZOR: V případě nesplnění termínu a formy podání Závěrečné zprávy o realizaci projektu činí dle čl. VI bodu 6 smlouvy o poskytnutí účelové dotace odvod za porušení rozpočtové kázně 30 - 60 % dotace.

 

Formuláře pro vyúčtování dotace z individuálního projektu Plzeňského kraje pro rok 2018

V příloze článku naleznete formuláře vyúčtování dotace poskytnuté na rok 2018, které jsou určeny pro předložení vyúčtování za sociální služby, které jsou zcela nebo zčásti financované z dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016-2019“.

Způsob zasílání avíza vratky dotace: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/zpusob-zasilani-aviza-dle-cl-xi-odst-21-smlouvy-o-poskytnuti-ucelove-dotace

Případné dotazy týkající se vyplnění formulářů zasílejte, prosím, elektronicky na adresy: lucie.smolakova@plzensky-kraj.cz.

Aktualizace dokumentu Podmínky realizace individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“

V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), došlo ode dne 25. května 2018 k aktualizaci pravidel ke zpracování osobních údajů v rozsahu vymezeném v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ ze dne 25. května 2018.

Tato změna se promítla v dokumentu Podmínky realizace individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019" v bodě 4. Nakládat s osobními údaji účastníků projektu v souladu s platnou legislativou.

Navýšení vyrovnávací platby pro rok 2018

V souvislosti s řešením možné aplikace nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě pro sociální služby podpořené v rámci individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016-2019“ je možné požádat o navýšení vyrovnávací platby pro rok 2018 a získat tak možnost dofinancování navýšení mezd pracovníků z jiných veřejných zdrojů.

V příloze naleznete soubor obsahující žádost o navýšení vyrovnávací platby, který je možné zaslat prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky KÚPK, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně doručit na podatelku KÚPK, a to nejpozději do 9. 7. 2018.

 

 

 

 

Aktualizace monitorovacího listu podpořené osoby

V souvislosti s přijetím Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES se od 25. 5. 2018 mění monitorovací list podpořené osoby.

Součástí monitorovacího listu je nově doplněná informace o účelu sběru informací a dále o vazbě na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
 

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“, druhé kolo

Rada Plzeňského kraje schválila dne 21. 5. 2018 usnesením č. 2037/18 vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“, druhé kolo.

Okruh oprávněných osob, které mohou podávat žádosti v rámci výše uvedeného dotačního titulu, lhůty pro podávání žádostí a další informace jsou uvedeny v dokumentu „Pravidla pro žadatele a příjemce dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, druhé kolo.

Realizace tohoto dotačního titulu bude probíhat v souladu s dokumenty, které schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 2037/18 ze dne 21. 5. 2018, a to

  • Pravidly pro žadatele a příjemce dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“, druhé kolo,
  • Podmínkami realizace individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“ a

dále dokumenty, které schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 607/17 ze dne 22. 5. 2017, a to

  • Zásadami čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“

Realizace tohoto dotačního titulu bude probíhat také v souladu se „Zásadami Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou organizací, z rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2019“, kterou schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 2040/18 ze dne 21. 5. 2018.

Kontaktní osoby:

Mgr. Renata Kulhánková, renata.kulhankova@plzensky-kraj.cz, 377 195 178

Lucie Smoláková, lucie.smolakova@plzensky-kraj.cz, 377 195 465

 

Způsob zasílání avíza dle čl. XI odst. 21 smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Dle čl. XI odst. 21 smlouvy o poskytnutí účelové dotace je příjemce finanční dotace (dále jen „Příjemce“)  povinen v případě vzniku důvodů pro vrácení finančních prostředků nebo zaplacení odvodu, poukázat finanční prostředky bez výzvy neprodleně na účet poskytovatele finanční dotace, popřípadě ve lhůtě určené ve výzvě KÚPK, a to na č. ú.: 1053009898/5500 u peněžního ústavu Raiffeisenbank a.s.. Variabilním symbolem bude IČO Příjemce a specifickým symbolem bude identifikátor sociální služby Příjemce.

Příjemce je povinen současně s realizovanou platbou zaslat avízo na Odbor ekonomický KÚPK elektronickou formou na e-maily: katerina.stokova@plzensky-kraj.cz, vladimira.vodvarkova@plzensky-kraj.cz a současně na Odbor sociálních věcí KÚPK elektronickou formou na  e mail: lucie.smolakova@plzensky-kraj.cz.

Aktualizováno dne 16.01.2018 - 06:29

Stránky