Jste zde

Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019, třetí kolo“

Rada Plzeňského kraje schválila dne 20. 5. 2019 usnesením č. 3487/19 vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, třetí kolo“.

Dotační program je zaměřený na podporu těchto druhů a forem sociálních služeb:

•        Domy na půl cesty

•        Sociální rehabilitace – pouze ambulantní a terénní forma služby

Vyhlášení dotačního programu upravuje účel a důvod dotace, okruh oprávněných osob, způsob podání žádosti, lhůtu pro podání žádosti apod. Dále stanoví ukazatele finanční podpory - sazeb úhrad (od uživatelů) a obvyklé (průměrné) měsíční náklady.

Realizace tohoto dotačního programu bude probíhat v souladu s dokumenty, které schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 3487/19 ze dne 20. 5. 2019, a to

  • Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019, třetí kolo“,
  • Podmínky realizace individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“ a

dále dokumenty, které schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 607/17 ze dne 22. 5. 2017, a to

  • Zásady čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“

Realizace tohoto dotačního titulu bude probíhat také v souladu se „Zásadami Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění poskytování sociální služby formou neinvestiční dotace nebo neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2020“, kterou schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 3489/19 ze dne 20. 5. 2019.

Žádost o neinvestiční dotaci pro rok 2020 lze podávat v termínu od 24. 6. 2019 do 10. 7. 2019 prostřednictvím elektronické aplikace eDotace. Žádost bude podána jako jeden skenovaný soubor elektronické přílohy, a to ve formátu *.pdf.

Kontaktní osoby:

Mgr. Renata Kulhánková, renata.kulhankova@plzensky-kraj.cz, 377 195 178

Lucie Smoláková, lucie.smolakova@plzensky-kraj.cz, 377 195 465

Pokyny pro předání Zprávy o realizaci projektu v roce 2019

Průběžné zprávy o realizaci projektu budou v roce 2019 doručovány v následujících termínech:

• za monitorovací období leden – březen 2019 nejpozději do 10. 4. 2019

• za monitorovací období duben – červen 2019 nejpozději do 10. 7. 2019

• za monitorovací období červenec – září 2019 nejpozději do 10. 10. 2019

• za monitorovací období říjen – prosinec 2019 nejpozději do 10. 1. 2020.

Zpráva o realizaci projektu bude jako v předchozích letech zaslána v listinné podobě na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, a taktéž elektronicky s přílohami č. 1 (výkaz indikátoru účastníků projektu a č. 3 (informace o kapacitě služby) spolu se šablonou pro import dat (CSV šablona/offline pdf formulář)  do informačního systému ESF 2014+ v podobě zabezpečeného dokumentu na e-mail: renata.kulhankova@plzensky-kraj.cz.

Pro zabezpečení zasílaných dokumentů bude použito pouze heslo, které bylo poskytovatelům sociálních služeb písemně přiděleno.

DOPORUČENÉ POSTUPY

V příloze tohoto článku naleznete zpracované odpovědi na nejčastější dotazy poskytovatelů sociálních služeb a stanoviska MPSV týkající se realizace dotačního programu "Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“.

Doporučené postupy ode dne 9. 6. 2017 nahrazují OTÁZKY A ODPOVĚDI.

Dále je též k dispozici na níže uvedeném odkazu dokument Doporučené postupy (Pravidla a postupy při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Plzeňský kraj"), jehož kapitola Specifikace uznatelných a neuznatelných nákladů v části B. Neuznatelné výdaje (náklady) je ve vztahu k uznatelnosti výdajů do nákladů služby využitelná i pro individuální projekt.

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/doporucene-postupy-k-dotacnimu-titulu-podpora-socialnich-sluzeb-dle-ss-101a-zakona-c-108200-2

 

Aktualizováno dne 11.03.2019 - 13:56

Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Vzhledem k tomu, že ke dni 31. 12. 2018 dochází k ukončení finanční podpory z individuálního projektu některých poskytovatelů sociálních služeb, je nutné v souladu s čl. VI bodu 4 a 5 a čl. X bodu 3 smlouvy o poskytnutí účelové dotace doložit v elektronické formě prostřednictvím systému eDotace Závěrečnou zprávu o realizaci projektu včetně závěrečného vyúčtování.

Požadované dokumenty je nutné doložit POUZE v elektronické formě prostřednictvím systému eDotace jako jeden soubor ve formátu *pdf., a to nejpozději do 31. 1. 2019.

Závěrečná zpráva o realizaci projektu tedy bude obsahovat textovou část shrnující postup projektu za celou dobu realizace, tj. ode dne 1. 7. 2016 do 31. 12. 2018, informaci o naplnění monitorovacích indikátorů a přílohy vztahující se k vyúčtování dotace.

Dle výše uvedeného článku smlouvy je též nutné doložit do 31. 1. 2019 potřebné informace ke kontrole sledovaných indikátorů za období realizace projektu, tj. vykázaného rozsahu podpory u podpořených osob (anonymních i neanonymních uživatelů) za období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2018. Tato data již nebudou součástí *pdf souboru v systému eDotace, ale budou zaslána v listinné podobě spolu s monitorovacími listy podpořených osob poštou v uzavřené obálce označenou nápisem „NEOTEVÍRAT“ na adresu:

Krajský úřad Plzeňského kraje

Mgr. Renata Kulhánková

Škroupova 18

306 13 Plzeň

POZOR: V případě nesplnění termínu a formy podání Závěrečné zprávy o realizaci projektu činí dle čl. VI bodu 6 smlouvy o poskytnutí účelové dotace odvod za porušení rozpočtové kázně 30 - 60 % dotace.

 

Aktualizováno dne 21.01.2019 - 06:49

Formuláře pro vyúčtování dotace z individuálního projektu Plzeňského kraje pro rok 2018

V příloze článku naleznete formuláře vyúčtování dotace poskytnuté na rok 2018, které jsou určeny pro předložení vyúčtování za sociální služby, které jsou zcela nebo zčásti financované z dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016-2019“.

Způsob zasílání avíza vratky dotace: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/zpusob-zasilani-aviza-dle-cl-xi-odst-21-smlouvy-o-poskytnuti-ucelove-dotace

Případné dotazy týkající se vyplnění formulářů zasílejte, prosím, elektronicky na adresy: lucie.smolakova@plzensky-kraj.cz.

Aktualizace dokumentu Podmínky realizace individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“

V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), došlo ode dne 25. května 2018 k aktualizaci pravidel ke zpracování osobních údajů v rozsahu vymezeném v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ ze dne 25. května 2018.

Tato změna se promítla v dokumentu Podmínky realizace individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019" v bodě 4. Nakládat s osobními údaji účastníků projektu v souladu s platnou legislativou.

Navýšení vyrovnávací platby pro rok 2018

V souvislosti s řešením možné aplikace nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě pro sociální služby podpořené v rámci individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016-2019“ je možné požádat o navýšení vyrovnávací platby pro rok 2018 a získat tak možnost dofinancování navýšení mezd pracovníků z jiných veřejných zdrojů.

V příloze naleznete soubor obsahující žádost o navýšení vyrovnávací platby, který je možné zaslat prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky KÚPK, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně doručit na podatelku KÚPK, a to nejpozději do 9. 7. 2018.

 

 

 

 

Aktualizace monitorovacího listu podpořené osoby

V souvislosti s přijetím Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES se od 25. 5. 2018 mění monitorovací list podpořené osoby.

Součástí monitorovacího listu je nově doplněná informace o účelu sběru informací a dále o vazbě na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
 

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“, druhé kolo

Rada Plzeňského kraje schválila dne 21. 5. 2018 usnesením č. 2037/18 vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“, druhé kolo.

Okruh oprávněných osob, které mohou podávat žádosti v rámci výše uvedeného dotačního titulu, lhůty pro podávání žádostí a další informace jsou uvedeny v dokumentu „Pravidla pro žadatele a příjemce dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, druhé kolo.

Realizace tohoto dotačního titulu bude probíhat v souladu s dokumenty, které schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 2037/18 ze dne 21. 5. 2018, a to

  • Pravidly pro žadatele a příjemce dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“, druhé kolo,
  • Podmínkami realizace individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“ a

dále dokumenty, které schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 607/17 ze dne 22. 5. 2017, a to

  • Zásadami čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“

Realizace tohoto dotačního titulu bude probíhat také v souladu se „Zásadami Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou organizací, z rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2019“, kterou schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 2040/18 ze dne 21. 5. 2018.

Kontaktní osoby:

Mgr. Renata Kulhánková, renata.kulhankova@plzensky-kraj.cz, 377 195 178

Lucie Smoláková, lucie.smolakova@plzensky-kraj.cz, 377 195 465

 

Stránky