Jste zde

Etický kodex člena Zastupitelstva Plzeňského kraje

Etický kodex člena Zastupitelstva Plzeňského kraje

PLZEŇSKÝ KRAJ

ETICKÝ KODEX ČLENA ZASTUPITELSTVA
PLZEŇSKÉHO KRAJE

Preambule

Výkon veřejné správy je chápán jako veřejná služba občanovi, při níž je dodržován právní řád České republiky a ve vztahu k občanům jsou uplatňovány zásady dané Ústavou České republiky, Listinou základních práv a svobod a zákony České republiky, zejména zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“). Každý člen Zastupitelstva Plzeňského kraje, který se ke kodexu přihlásí, dává veřejně najevo, že je nad rámec svého slibu zastupitele a nad rámec právního řádu České republiky vázán i dalšími principy vyjadřujícími jeho odpovědnost za přijatý mandát k výkonu veřejné služby.

Účelem Etického kodexu člena Zastupitelstva Plzeňského kraje (dále jen „kodex“) je deklarace žádoucích standardů jednání členů Zastupitelstva Plzeňského kraje.

 

Článek 1
Obecné zásady

 1. Zastupitel svou činnost vykonává vždy ve veřejném zájmu, zodpovědně a zdrží se jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost Plzeňského kraje.
 2. Zastupitel dbá na to, aby vykonával svou funkci aktivně, bezúhonně a v souladu s právním řádem České republiky a svým svědomím.
 3. Zastupitel je při výkonu své funkce nestranný, rozhoduje se objektivně na základě předložených materiálů, se kterými je povinen se řádně seznámit.
 4. Zastupitel se účastní každého zasedání orgánů Plzeňského kraje, orgánů Zastupitelstva Plzeňského kraje a orgánů Rady Plzeňského kraje, do kterých byl zvolen nebo jmenován. Svou neúčast může omluvit jen z důvodů hodných zvláštního zřetele a v souladu s příslušným jednacím řádem orgánu.

 

Článek 2
Poskytování informací

 1. Zastupitel poskytuje veřejnosti informace, které souvisejí s výkonem jeho mandátu. S informacemi získanými při výkonu veřejné správy člen zastupitelstva nakládá v souladu s právními předpisy. Při poskytování informací se zdrží jednání, které by mohlo veřejnost uvést v omyl.
 2. Zastupitel svým jednáním podporuje projekt Plzeňského kraje „Otevřený kraj“.
 3. Zastupitel poskytne své kontaktní údaje pro účely zveřejnění na webových stránkách Plzeňského kraje a souhlasí se zveřejněním informací souvisejících s naplňováním tohoto kodexu.

 

Článek 3
Střet zájmů

 1. Zastupitel se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho zájmy soukromými. Soukromý zájem zahrnuje zejména využití svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své funkce k získání majetkového nebo jiného prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu.
 2. V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 zákona o krajích je člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by v určité projednávané záležitosti mohlo dojít ke střetu zájmů, povinen na tuto skutečnost upozornit před zahájením jednání orgánu kraje, který danou záležitost projednává.
 3. Každý zastupitel odevzdá řediteli Krajského úřadu Plzeňského kraje každoročně, po dobu výkonu své veřejné funkce v souladu se zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích. Strukturu a formát formuláře pro podávání oznámení stanoví vyhláška Ministerstva spravedlnosti.
 4. Každý zastupitel odevzdá oznámení do 30. 6. za předešlý kalendářní rok výkonu funkce; v případě ukončení výkonu funkce do 30 dnů ode dne jejího ukončení. Neuvolněný zastupitel podává v daném volebním období oznámení poprvé za rok následující po roce, ve kterém byl zvolen do Zastupitelstva Plzeňského kraje. 

 

Článek 4
Dary a výhody

 1. Zastupitel v rámci výkonu své funkce nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy ani žádná jiná zvýhodnění spojená s výkonem jeho funkce, která by mohla ovlivnit jeho rozhodování ve věci, narušit nestranný přístup nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, jež je jeho povinností. Zastupitel nepřijímá dary a služby ani prostřednictvím třetích osob.
 2. Zastupitel jedná vždy tak, aby se v souvislosti s výkonem své funkce nedostal do situace, z níž mu bude plynout závazek protiplnění nebo která jej bude nutit rozhodovat a jednat v přednostním zájmu jiných osob.
 3. Zastupitel nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou se svým postavením. Naopak dbá na vytváření a dodržování rovných podmínek pro všechny osoby, které se ucházejí o jakékoliv plnění ze strany Plzeňského kraje.

 

Článek 5
Výkon funkce

Zastupitel vykonává pouze jednu veřejnou funkci jako uvolněnou, za níž je poskytována odměna z veřejných prostředků.  V případě výkonu více uvolněných funkcí učiní zastupitel neodkladně, nejpozději však do 3 měsíců od vzniku tohoto stavu, kroky k jeho odstranění. Uvolněnou veřejnou funkcí se rozumí veřejná funkce uvolněného člena orgánů Plzeňského kraje, uvolněného člena orgánů zastupitelstva města či obce, poslance Parlamentu ČR a senátora Parlamentu ČR.

 

Článek 6
Kontrolní postupy a oznámení o nepřípustné činnosti

 1. Příslušným orgánem kraje v záležitostech naplňování a kontroly povinností zastupitele plynoucích z kodexu je Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje (dále jen „kontrolní výbor“).
 2. Kontrolní výbor přijímá a prověřuje podněty, které poukazují na neplnění povinností plynoucích z tohoto kodexu, a bez zbytečných průtahů jedná ve prospěch zjednání nápravy a k odstranění nedostatků. Kontrolní výbor má právo nahlížet u ředitele Krajského úřadu Plzeňského kraje do oznámení o činnosti, majetku, příjmech, darech a závazcích.  
 3. Předseda kontrolního výboru předloží Zastupitelstvu Plzeňského kraje každoročně zprávu o dodržování kodexu. Zpráva se předkládá k projednání Zastupitelstvu Plzeňského kraje v 1. kalendářním čtvrtletí následujícího roku za rok předcházející. Zpráva se po odsouhlasení v Zastupitelstvu Plzeňského kraje zveřejňuje na webových stránkách kraje a je k nahlédnutí v kanceláři hejtmana.
 4. V případě, že zastupitel v rámci výkonu svého mandátu nabude podezření, že byl spáchán trestný čin, oznámí tuto skutečnost neprodleně orgánům činným v trestním řízení a současně učiní písemné  oznámení hejtmanovi kraje a kontrolnímu výboru. Oznámení bude obsahovat jméno oznamovatele, popis skutečnosti, datum a podpis oznamovatele.
 5. Zjistí-li kontrolní výbor závažné či opakované porušování kodexu, je povinen toto neprodleně oznámit Zastupitelstvu Plzeňského kraje, které rozhodne o dalším postupu. Porušování kodexu může vést až k odvolání zastupitele z funkcí, do kterých byl Zastupitelstvem Plzeňského kraje nebo Radou Plzeňského kraje zvolen nebo jmenován. Případně může zastupitelstvo doporučit zastupiteli, aby se vzdal mandátu zastupitele.

 

Článek 7
Závěrečná ustanovení

 1. Změny, doplňky či vydání nového kodexu podléhají schválení Zastupitelstva Plzeňského kraje.
 2. Tento kodex byl schválen usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 190/13 dne 17. 6. 2013 a nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2013