Jste zde

Environmentální vzdělávání a výchova

Mezinárodní program Ekoškola

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program, v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit. Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Úspěšné školy získávají mezinárodní titul, vlajku a logo Ekoškola a příležitost zúčastnit se Slavnostního vyhlášení v Senátu ČR (v případě udělení titulu). Program probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Krajským koordinátorem programu pro Plzeňský kraj je občanské sdružení Ametyst (www.ametyst21.cz), celostátním pak sdružení Tereza (www.terezanet.cz, www.ekoskola.cz).

 

Program Ekoškola je účinným nástrojem, jak na škole v praxi realizovat průřezová téma:

  • Enviromentální výchova (ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí)
  • Osobnostní a sociální výchova (rozvoj schopností poznávání, kreativita, komunikace, kooperace, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje)
  • Výchova demokratického občana (občanská společnost a škola)
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (objevujeme Evropu a svět)
  • Mediální výchova (vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu).

Tento program nabízí pomoc pro: zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí, snížení produkce odpadu a odpadků, snížení účtů za elektřinu, vytápění, vodu, podporování zdravého životního stylu, zlepšení spolupráce mezi žáky, učiteli a vedením školy, zapojení se do života obce, zviditelnění školy v rámci obce, kraje a ČR, používání cizích jazyků v praxi, navázání kontaktů a případných partnerství s Ekoškolami u nás i v zahraničí. Aktivní zapojení žáků do projektu umožňuje výrazný rozvoj jejich klíčových kompetencí, schopností a dovedností.