Jste zde

Autoškoly

Zkoušky učitelů výuky a výcviku v autoškolách

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění, provádí zkoušky učitelů výuky a výcviku v autoškolách. Na první pololetí roku 2018 jsou vyhlášeny tyto termíny zkoušek:                                                                                                               

22.01.2019
21.02.2019
21.03.2019
25.04.2019
23.05.2019
20.06.2019
19.09.2019
26.09.2019
24.10.2019
21.11.2019
19.12.2019
 

Ke zkoušce žadatele přihlašuje písemně provozovatel autoškoly, který prováděl základní školení žadatele. Vzor přihlášky je uveden v příloze. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství po obdržení přihlášky písemně sdělí žadateli prostřednictvím provozovatele autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky, popřípadě opakované zkoušky.

K přihlášce se doloží následující dokumenty:

a)  platný průkaz totožnosti žadatele
b)  doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání žadatele
c)  doklad, kterým žadatel prokáže absolvování dopravně psychologického vyšetření
d)  doklady o provedeném základním školení (§ 9 - 11 vyhlášky č. 167/2002 Sb.)
e)   platný řidičský průkaz žadatele
f)    výpis z evidenční karty řidiče – žadatele ne starší jednoho měsíce v den konání zkoušky
g)   profesní osvědčení (pouze, je-li žadatel jeho držitelem)
h)   registrační listinu autoškoly, která žadatele přihlašuje

Doklady uvedené pod  písm. a), b), d) e), g), h)  se dokládají v originálech nebo úředně ověřených kopiích.  Doklady uvedené pod písm. c) a f) se dokládají v originálech. Pokud nebudou uvedené doklady přiloženy k přihlášce, žadatel je doloží v den konání zkoušky předsedovi zkušební komise. Pokud ani v tomto termínu doklady doloženy nebudou, předseda zkušební komise nepřipustí žadatele ke zkoušce.

Otázky k ústní části zkoušek jsou uvedeny v příloze.  

 

 

 

Aktualizováno dne 04.12.2018 - 08:32