Jste zde

Autoškoly

Zkoušky učitelů výuky a výcviku v autoškolách

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění, provádí zkoušky učitelů výuky a výcviku v autoškolách. Na první pololetí roku 2018 jsou vyhlášeny tyto termíny zkoušek:                                                                                                               

25.01.2018
22.02.2018
22.03.2018
26.04.2018
24.05.2018
21.06.2018
20. 09. 2018
25. 10. 2018
22. 11. 2018
18. 12. 2018
 

Ke zkoušce žadatele přihlašuje písemně provozovatel autoškoly, který prováděl základní školení žadatele. Vzor přihlášky je uveden v příloze. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství po obdržení přihlášky písemně sdělí žadateli prostřednictvím provozovatele autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky, popřípadě opakované zkoušky.

K přihlášce se doloží následující dokumenty:

a)  platný průkaz totožnosti žadatele
b)  doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání žadatele
c)  doklad, kterým žadatel prokáže absolvování dopravně psychologického vyšetření
d)  doklady o provedeném základním školení (§ 9 - 11 vyhlášky č. 167/2002 Sb.)
e)   platný řidičský průkaz žadatele
f)    výpis z evidenční karty řidiče – žadatele ne starší jednoho měsíce v den konání zkoušky
g)   profesní osvědčení (pouze, je-li žadatel jeho držitelem)
h)   registrační listinu autoškoly, která žadatele přihlašuje

Doklady uvedené pod  písm. a), b), d) e), g), h)  se dokládají v originálech nebo úředně ověřených kopiích.  Doklady uvedené pod písm. c) a f) se dokládají v originálech. Pokud nebudou uvedené doklady přiloženy k přihlášce, žadatel je doloží v den konání zkoušky předsedovi zkušební komise. Pokud ani v tomto termínu doklady doloženy nebudou, předseda zkušební komise nepřipustí žadatele ke zkoušce.

Otázky k ústní části zkoušek jsou uvedeny v příloze.  

 

 

 

Aktualizováno dne 05.06.2018 - 14:36