Jste zde

2014

Výše platu a odměn vedoucích zaměstnanců na Krajském úřadě Plzeňského kraje

Dne 5. ledna 2015 poskytl Krajský úřad Plzeňského kraje na základě žádosti z roku 2014 informace o výši platu a odměn zaměstnanců Plzeňského kraje působících jako vedoucí zaměstnanci na Krajském úřadu Plzeňského kraje. Informace byly poskytnuty za období od 1. ledna 2010 do září 2014.  

Aktualizováno dne 16.01.2015 - 13:45

Mzdy některých zaměstnanců Plzeňského kraje

V roce 2014 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o sdělení informace o výši vyplacených mezd včetně odměn za jednotlivé měsíce leden až prosinec 2013 a leden až listopad 2014 následujícím zaměstnancům Plzeňského kraje:

  1. ředitel krajského úřadu,
  2. vedoucí všech odborů krajského úřadu,
  3. proradci hejtmana Plzeňského kraje,
  4. poradci členů Rady Plzeňského kraje.

KÚPK sdělil, že na mzdách a k nim přináležejícím odměnách vyplatil výše uvedeným osobám ve zvoleném období 0 Kč.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se níže uvedených dotazů na financování silnice v obci Chudenín

Dne 31. prosince 2014 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel KÚPK žádal o zodpovězení následujících dotazů...

Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se náhrady škody dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Dne 11. 10. 2014 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel KÚPK žádal o informace a to:

  • částka, v jaké výši byla územním samosprávným celkem ročně vyplacena na náhradě škody podle zákona č. 82/1998 v letech 2000 - 2013
  • částka, v jaké výši byla v jednotlivé roky za období 2000 - 2013 ministerstvu vyplacena na náhradě škody podle zákona č. 82/1998 „dobrovolně“ a v jaké výši až po rozhodnutí soudu
  • zaslání zanonymizovaných rozhodnutí (stanovisek) územního samosprávného celku, na jejichž základě byla vyplacena náhrada škody podle z. č. 82/1998, vydaných v roce 2013

K položeným otázkám bylo sděleno:

V letech 2000 – 2013 nebyla uhrazena žádná částka v souvislosti s náhradou škody způsobenou při výkonu veřejné moci dle zák. č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Informace byla ověřována ještě na odboru ekonomickém, který nezaznamenal od r. 2006 (od kdy tuto položku rozpočtu má EK v aplikaci) žádnou platbu v souvislosti s náhradou škody způsobenou při výkonu veřejné moci.

 

 

 

Stránky