Jste zde

Zpráva o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje za rok 2018

Zpráva o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje za rok 2018 představuje shrnutí čerpání operačních programů financovaných z ESIF na území Plzeňského kraj za rok 2018 z různých úhlů pohledu.

První část zprávy hodnotí čerpání v jednotlivých operačních programech, jak z pohledu kraje, tak z pohledu srovnání s ostatními kraji ČR. V závěru kapitoly je provedeno celkové zhodnocení čerpání OP 2014 - 2020 k 31.12. 2018 a nově je připojen i odhad prostředků, které ještě zbývají v operačních programech k rozdělení.

Druhá kapitola zprávy nabízí pohled na čerpání z pohledu jednotlivých aktivit RAP PK zařazených do tematických oblastí. Je zde vyhodnoceno, jakým způsobem jsou jednotlivé aktivity RAP naplňovány či nikoliv.

Třetí kapitola je věnována územnímu rozložení čerpání dle jednotlivých obcí a ORP Plzeňského kraje. Každý operační program je zde rozebrán až do úrovně těch nejmenších obcí, aby bylo zřejmé, kam evropské peníze z operačních programů doposud směřovaly.

Čtvrtá - poslední - kapitola je přidána nově, a shrnuje loňské čerpání dotačních titulů Plzeňského kraje. V kapitole naleznete přehled dotačních titulů v členění dle jednotlivých odborů Krajského úřadu Plzeňského kraje, jejich alokaci, a částku, která byla rozdělena úspěšným žadatelům.

Zpráva byla projednána a schválena Regionální stálou konferencí pro území Plzeňského kraje dne 20. března 2019 usnesením č. RSP PK 12/03.

Aktualizováno dne 21.03.2019 - 10:46