Jste zde

Změny v poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

V souvislosti s touto novelou se počítá s významným navýšením finančních prostředků (dále jen FP) na podporu hospodaření v lesích.

Kromě aktualizace sazeb a podmínek nebo úpravy formulářů dochází ke zřízení nového finančního příspěvku na ochranu lesa a několika nových finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti. Podacím místem pro finanční příspěvky poskytované Ministerstvem zemědělství jsou i nadále krajské úřady.

Ministerstvo zemědělství od 1. listopadu 2018 poskytuje podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, tyto finanční příspěvky:

 • finanční příspěvky na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů (dříve dotační titul A),
 • finanční příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (dříve dotační titul B),
 • finanční příspěvky na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích (dříve dotační titul D),
 • finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů (dříve dotační titul H),
 • nový finanční příspěvek na ochranu lesů (dříve dotační titul I)
 • finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb (dříve dotační titul G) – rozšířeny o nové finanční příspěvky na zlepšování životního prostředí zvěře (krmelce pro drobnou zvěř, akusticko-světelné plašiče zvěře, provoz přezimovacích obůrek, snižování početních stavů kormorána velkého a prasete divokého) a o nový finanční příspěvek na ozeleňování krajiny (zakládání remízků, výsadba plodonosných dřevin),
 • finanční příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců (dříve dotační titul K).

Zde jsou nejdůležitější informace:

Vzhledem k počátku účinnosti nařízení vlády č. 245/2018 Sb. v průběhu příspěvkového období platí, že pro poskytnutí finančního příspěvku platí pravidla platná v době splnění jeho předmětu. Pro finanční příspěvky, jejichž předmět byl splněn před 1. 11. 2018, platí tehdejší podmínky (včetně sazeb a formulářů). Pro finanční příspěvky, jejichž předmět byl splněn po 31. 10. 2018, platí již podmínky nové (včetně sazeb a formulářů).

V žádostech o poskytnutí finančního příspěvku proto nesmí dojít k tomu, aby v nich byly uvedeny práce provedené před účinností nařízení vlády č. 245/2018 Sb. i práce provedené po jeho účinnosti; žádosti z přelomového období se proto musí případně rozdělit.

Ohlášení žadatelů o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích doručená před před 1. 11. 2018 platí i nadále až do 30. června 2019 s výjimkou nového finančního příspěvku na ochranu lesa, pro který je nutné se před zahájením prací ohlásit již prostřednictvím nového formuláře.

Pro všechny finanční příspěvky na hospodaření v lesích (s výjimkou finančního příspěvku na vyhotovení LHP) platí, že k žádostem doručeným po 31. 10. 2018 musí žadatel pořídit a krajskému úřadu zaslat i datový soubor žádosti vytvořený v modulu pro žadatele. Verze tohoto modulu bude zveřejněn na webových stránkách MZe během listopadu. Práce provedené před 1. 11. 2018 je možné zpracovat prostřednictvím stávajícího modulu pro žadatele, který je zveřejněn zde: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/modul-pro-zadatele-o-financni-prispevky.html.

Žadatel k příslušným žádostem přikládá čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis, jehož vzor je v příloze č. 13 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Toto omezení se po přechodnou dobu týká:

 • finančního příspěvku na vyklizování nebo přibližování dříví koněm,
 • finančního příspěvku na likvidaci klestu štěpkováním nebo drcením při obnově lesa s rozptýlením hmoty v obnovovaném porostu,
 • finančního příspěvku na výchovu lesních porostů do 40 let věku,
 • finančního příspěvku na ochranu lesa.

Podmínkou pro poskytnutí finančního příspěvku na včasnou a účinnou asanaci vytěženého jehličnatého dříví je oznámení provedené asanace do 7 dnů od provedení prací, a to elektronicky způsobem stanoveným MZe na jeho internetových stránkách.

Oznamování asanace kůrovcového dříví příslušnému krajskému úřadu probíhá prostřednictvím on-line formulářové aplikace dostupné na adrese: https://epodani.mze.cz. Na adrese je umístěno více formulářů pro různá podání vůči MZe, pro oznámení o provedení asanace vytěženého jehličnatého dříví je v současnosti určen první z nich.  V případě problémů s aplikací kontaktujte Helpdesk MZe: helpdesk@mze.cz.

Termín pro nejpozdější podání žádostí ze 31. srpna na 30. června (platí počínaje rokem 2019). Pro finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti zůstává termín pro nejpozdější podání žádosti beze změny (31. srpna).

Podrobnější informace jsou zveřejněny zde:

Termín pro nejpozdější podání žádostí je změněn z 31. srpna na 30. června (platí počínaje rokem 2019). Pro finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti zůstává termín pro nejpozdější podání žádosti beze změny (31. srpna).

V příloze tohoto příspěvku naleznete aktuální znění příloh nařízení vlády č. 30/2014 Sb., kterými jsou stanoveny zcela nové vzory žádostí i ohlášení žadatelů, dále metodickou příručku pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích vydanou MZe a tabulku stanovištně vhodných dřevin. Nové formuláře se použijí pro práce provedené po 31. 10. 2018 (pro práce provedené dříve je možné využít předchozí verze formulářů).

 

 

Aktualizováno dne 28.01.2019 - 08:38