Jste zde

Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov

Cílem projektu financovaného z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Operačního programu životní prostředí 2014 - 20020, prioritní osy 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území, jsou managementové zásahy v EVL Bonětice a Kakejcov, které jsou nezbytné z důvodu obnovení vhodných podmínek pro trvalý výskyt předmětu ochrany, kterým je v obou případech čolek velký (Triturus cristatus). V rámci realizace projektu dojde především k odstranění sedimentu (odbahnění), kácení dřevin a k opravě technických prvků rybníka v EVL Kakejcov. Tyto opatření jsou nezbytná pro obnovu a stabilizaci vhodného biotopu pro rozmnožování a vodní vývojovou fázi předmětu ochrany.

 

Stav projektu: realizace
Celkové náklady projektu: 5 818 798,35 Kč
Výše podpory: 5 818 798,35 Kč

 

       

        
Aktualizováno dne 02.07.2019 - 12:12