Jste zde

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 1

Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 10. 3. 2014 na svém 8. jednání vydalo usnesením č. 437/14 Aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.

Nabytí účinnosti této aktualizace bylo k datu 1. 4. 2014.

Tato aktualizovaná územně plánovací dokumentace pro celé území kraje nahradila dosud platné Zásady územního rozvoje PK a je závazná pro vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

Vydaná aktualizace i právní stav Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje po vydání této aktualizace je dálkově k dispozici na Geoportálu Plzeňského kraje zde:

http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/zasady-uzemniho-rozvoje/