Jste zde

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje

Datum nabytí účinnosti: 17.10.2008

 Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje Odkaz
Textová část Pdf
Grafická část Metadatový záznam v aplikaci METIS
    A1 Uspořádaní území kraje interaktivní mapa
    A2 Plochy a koridory nadmístního významu interaktivní mapa
    A3 Územní systém ekologické stability interaktivní mapa
    A4 Oblasti se shodným krajinným typem interaktivní mapa
    A5 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace nadmístního významu interaktivní mapa

    A6 Oblasti, plochy a koridory nadmístního významu, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebo je uloženo pořízení a vydání regulačního plánu

interaktivní mapa
Odůvodnění zásad územního rozvoje  
Textová část
Grafická část Metadatový záznam v aplikaci METIS
    B1 Koordinační výkres interaktivní mapa
    B2 Koncepce silniční dopravy interaktivní mapa
    B3 Koncepce železniční, letecké a cyklistické dopravy interaktivní mapa
    B4 Koncepce vodního hospodářství interaktivní mapa
    B5 Koncepce zásobování plynem a elektrickou energií interaktivní mapa
    B6 Koncepce ochrany a využití památek, přírody a krajiny interaktivní mapa
    B7 Koncepce ochrany a využití přírodních zdrojů interaktivní mapa
    B8 Širší vztahy interaktivní mapa
    B9 Výkres převzatých záměrů interaktivní mapa
    B10 Zábor půdního fondu interaktivní mapa
Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoje území  
Textová část  
    Část A: Vyhodnocení vlivů na životní prostředí
    Část A: Hodnocení vlivů na zdraví
    Část B: Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na území NATURA 2000
    Část C–F: Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území 
Grafická část Metadatový záznam v aplikaci METIS
    C1 Výkres střetů s ochranou přírody interaktivní mapa

 

Aktualizováno dne 24.05.2013 - 10:47