Jste zde

Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se náhrady škody dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Dne 11. 10. 2014 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel KÚPK žádal o informace a to:

  • částka, v jaké výši byla územním samosprávným celkem ročně vyplacena na náhradě škody podle zákona č. 82/1998 v letech 2000 - 2013
  • částka, v jaké výši byla v jednotlivé roky za období 2000 - 2013 ministerstvu vyplacena na náhradě škody podle zákona č. 82/1998 „dobrovolně“ a v jaké výši až po rozhodnutí soudu
  • zaslání zanonymizovaných rozhodnutí (stanovisek) územního samosprávného celku, na jejichž základě byla vyplacena náhrada škody podle z. č. 82/1998, vydaných v roce 2013

K položeným otázkám bylo sděleno:

V letech 2000 – 2013 nebyla uhrazena žádná částka v souvislosti s náhradou škody způsobenou při výkonu veřejné moci dle zák. č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Informace byla ověřována ještě na odboru ekonomickém, který nezaznamenal od r. 2006 (od kdy tuto položku rozpočtu má EK v aplikaci) žádnou platbu v souvislosti s náhradou škody způsobenou při výkonu veřejné moci.