Jste zde

Vzdělávání žáků-cizinců ve třídách pro jazykovou přípravu

V souladu s § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 10 a 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, určuje Krajský úřad Plzeňského kraje od 1. 9. 2005

26. základní školu Plzeň, Skupova 22, příspěvkovou organizaci

k poskytování bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. Město Plzeň jako zřizovatel základní školy vydalo kladné doporučení dne 29. 6. 2005.

Aktualizováno dne 27.04.2016 - 16:33