Jste zde

Vynikající studenti plzeňských veřejných vysokých škol převzali stipendia

Celkem 36 vynikajících studentů a doktorandů Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v úterý 1. října 2019 převzalo při slavnostním obřadu v Malém sále Měšťanské besedy stipendia rektora ZČU, Plzeňského kraje a města Plzně. 

Mimořádné stipendium rektora uděluje každoročně Západočeská univerzita studentům, kteří svoji alma mater reprezentují na mezinárodních vědeckých, kulturních či sportovních soutěžích a dosahují vynikajících výsledků.

"Považuji za velmi důležité, aby univerzita dala najevo, že si váží mimořádných studentů. Ať jde o vynikající prospěch, reprezentaci v Česku a v zahraničí, nebo významné aktivity nad rámec studia – výsledek se vždy pozitivně promítá do života na fakultách i celé univerzitě. Výjimečné studentské osobnosti, které za těmito aktivitami stojí, si zaslouží poděkování a podporu," konstatuje rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček.

"Kvalitní vzdělání je základem budoucnosti mladých lidí a právě mladí lidé jsou pilířem celé společnosti. Je povinností Plzeňského kraje podporovat vzdělávání, proto každoročně podporujeme talenty, které vybírá vedení univerzit. Přejeme si, aby tato stipendia přispěla k dalšímu odbornému rozvoji našich nadaných studentů," říká hejtman Josef Bernard.

Fotogalerie

      

Při slavnostním obřadu předal rektor Miroslav Holeček 17 studentům Západočeské univerzity mimořádné stipendium - sedm studentů bylo oceněno za mimořádné studijní výsledky a vynikající reprezentaci univerzity v odborných oblastech, dalších deset získalo stipendium za úspěchy v oblasti sportu. Devět studentů a doktorandů převzalo z rukou hejtmana Josefa Bernarda stipendium Plzeňského kraje a deset studentů si ze slavnostního dopoledne odneslo stipendium města Plzně, které jim předal primátor Martin Baxa. Stipendia rektora, Plzeňského kraje i města Plzně mají hodnotu 20 tisíc korun, stipendium rektora za sportovní úspěchy je dotováno částkou 10 tisíc korun.

STIPENDIUM PLZEŇSKÉHO KRAJE

Ing. Martin Červenka, Fakulta aplikovaných věd (FAV)

doktorský studijní program Informatika a výpočetní technika

Martin Červenka je úspěšným studentem Fakulty aplikovaných věd ZČU s vynikajícími studijními výsledky. Pravidelně se aktivně účastnil domácích i mezinárodních konferencí. V rámci Studentské vědecké konference 2019 uvedl dva příspěvky. Student se při studiu také podílí na výuce svých mladších kolegů.

MgA. Martin Pertlíček, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS)

navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, obor Intermediální tvorba

Patří mezi talentované, pracovité a zodpovědné studenty, kteří si ve svých realizovaných projektech kladli vyšší cíle. Technicky a umělecky náročnými animovanými filmy dokazoval své schopnosti vytvořit dílo v profesionální kvalitě technikou loutkové animace, která je v dnešní digitální době již v zásadě unikátem. Především náročnou bakalářskou prací, tj. filmem „PANTA RHEI“, nebo mimořádnou diplomovou prací, tj. filmem „NOCTUELLE“, dokazoval, že je důstojným pokračovatelem tradice českého loutkového filmu a osobností, jakými jsou např. Jiří Barta a Jan Švankmajer. Jeho filmy byly pravidelně vybírány do soutěžních sekcí mezinárodních filmových festivalů. Nutno vyzdvihnout také účast v prestižním projektu „TROJHLAS“, který je společným dílem studentů FAMU, VŠUP a FDULS. Plzeňský kraj se díky práci vynikajících studentů, jakým je Martin Pertlíček, řadí ke klasickým destinacím filmové animované tvorby v České republice.

Ing. Jiří Navrátil, Fakulta elektrotechnická (FEL)

doktorský studijní program Elektrotechnika a informatika, obor Elektronika

Student se kromě svého doktorského studia věnuje aktivně propagaci a popularizaci technického vzdělávání. V rámci těchto aktivit vytváří úlohy pro žáky středních a základních škol v oblasti tištěné elektroniky a chytrých textilií. Opakovaně vystupuje s prezentacemi na celé řadě akcí pořádaných Plzeňským krajem k podpoře technického vzdělávání, jako např. Ručičky kraje, JuniorFEL, Dny vědy a techniky apod. Dlouhodobě připravuje a realizuje přednášky v rámci hodin fyziky pro žáky středních a základních škol v Plzeňském kraji, zajišťuje odborné exkurze a vede workshopy.

Mgr. Milan Procházka, Fakulta filozofická (FF)

doktorský studijní program Archeologie, obor Archeologie

Student v rámci svého výzkumu prokázal působení zásadních vlivů z oblasti centrální Evropy a Čech na podobu fortifikační architektury ve sledovaných oblastech. Pravidelně publikuje a vystupuje na zahraničních konferencích, kde prezentuje výsledky svého výzkumu vycházejícího z tzv. české kastellologické školy. Velmi úzce spolupracuje se zahraničními vědeckými institucemi, zejména v Chorvatsku. Výraznou měrou se podílí na realizaci záchranných archeologických výzkumů především na území Plzeňského kraje. Pravidelně přednáší na kurzech Univerzity třetího věku ZČU v Plzni, zaměřených na regionální archeologii a historii Plzeňského kraje.

Bc. Andrea Nárožná, Fakulta pedagogická (FPE)

navazující magisterský studijní program Pedagogika pohybové prevence

Studentka byla spolu se svým spolužákem Danielem Sysem hlavní řešitelkou projektu „Srovnávací analýza motorických schopností dětí mladšího školního věku v Plzeňském kraji“, jehož náplní bylo testování fyzické zdatnosti žáků 1. stupně ZŠ, konkrétně 5. ročníků v celém Plzeňském kraji.

Bc. Daniel Sys, Fakulta pedagogická (FPE)

navazující magisterský studijní program Pedagogika pohybové prevence

Student byl spolu se svou spolužačkou Andreou Nárožnou hlavním řešitelem projektu „Srovnávací analýza motorických schopností dětí mladšího školního věku v Plzeňském kraji“ – testování fyzické zdatnosti žáků 1. stupně ZŠ, konkrétně 5. ročníků v celém Plzeňském kraji.

Bc. Mgr. Andrea Hodinová, Fakulta právnická (FPR)

doktorský studijní program Teoretické právní vědy, obor Občanské právo

Studentka se prezentuje výbornými výsledky po celou dobu studia a svým aktivním přístupem výrazně přispívá k vytváření  dobrého jména Fakulty právnické ZČU a reprezentaci Plzeňského kraje. Účastní se řady domácích i zahraničních odborných konferencí. Významně se podílí na řešení grantů a projektů včetně mezinárodního projektu Česko-Bavorsko 2014-2020 INTERREG - V.

Ing. Tom Kosť, Fakulta strojní (FST)

doktorský studijní program Strojní inženýrství, obor Stavba výrobních strojů a zařízení

Svoji studentskou práci na téma „Konstrukční řešení dvousloupého kovacího listu s ohledem
na zvýšení boční tuhosti“ vypracoval Tom Kosť v rámci činností Centra výzkumu konstrukce tvářecích strojů při katedře konstruování strojů Fakulty strojní ZČU a ve spolupráci se společností TS Plzeň, a.s., která je výrobcem těchto lisů. Porovnání zahrnuje stávající známá i studentem nově navržená konstrukční řešení. Výsledky provedeného porovnání budou promítnuty do budoucích technických řešení nových lisů.

Marie Kasíková, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

magisterský studijní program Všeobecné lékařství

Oceněna za vynikající studijní výsledky se studijním prospěchem 1,0.

 

Aktualizováno dne 02.10.2019 - 09:59