Jste zde

Vyhlášení Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4194/15 ze 14. 12. 2015 vyhlášení Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016 s rekordním rozpočtem 100 mil. Kč
V rámci PSOV PK 2016 jsou vyhlášeny tři dotační tituly:

PROJEKTY OBCÍ
O dotaci mohou žádat obce PK s počtem obyvatel do 1500, dále i ostatní obce pro svou místní část do 500 obyvatel a obce, které byly úspěšné v soutěžích Vesnice PK 2015 a O nejlepší kroniku PK 2015 bez ohledu na počet obyvatel.
Dotace je určena na opravy, rekonstrukce, pořízení hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí. Max. výše dotace je daná počtem obyvatel obce.
K žádosti musí obec doložit tyto přílohy:
- Čestné prohlášení: formulář je k dispozici ve dvou verzích - elektronický formulář (vyplnit elektronicky, vytisknout, podepsat a orazítkovat (razítkem obce bez státního znaku)) nebo formulář k ručnímu vyplnění (vytisknout prázdný formulář, vyplnit ručně, orazítkovat, podepsat)
- Přehled majetkových vztahů: obec doplní obchodní společnosti, ve kterých má přímý podíl
- minimálně 1x fotografie současného stavu (pokud obec žádá o dotaci na opravu např. 4 místních komunikací, budou vloženy fotografie všech 4 místních komunikací)
- aktuální výpis z běžného účtu obce: nesmí jít o účet ČNB a nebude akceptována ani smlouva o zřízení běžného účtu
Další důležité pokyny:
Název akce v elektronické žádosti o dotaci je závazný a musí být uváděn ve všech dokladech souvisejících s akcí
Účel dotace musí být popsán podrobně
- Charakter akce (investiční nebo neinvestiční) a paragraf rozpočtové skladby konzultujte s účetní(m) - údaje jsou závazné a nelze je následně měnit. Charakteru akce by měl odpovídat i název akce - oprava by měla být hrazena z neinvestičních prostředků, naproti tomu rekonstrukce, výstavba, modernizace je investicí.
Doporučujeme také již při podání žádosti konzultovat záměr se stavebním úřadem, aby po případném schválení dotace nedošlo k problémům.

ÚZEMNÍ PLÁNY
Dotace do výše 200 tis. Kč na pořízení návrhu územního plánu pro obce do 2000 obyvatel. Podmínkou pro získání dotace je předání územního plánu včetně vektorové podoby dat.
Zvýhodněny budou obce, které zpracují územní plán ve struktuře datového modelu Plzeňského kraje - v metodice GIS, CAD nebo MINIS.
Již k žádosti musí obec doložit i tyto dokumenty: projednané a zastupitelstvem obce schválené Zadání územního plánu, usnesení zastupitelstva obce o schválení Zadání ÚP, smlouvu o dílo se zpracovatelem ÚP (v ní musí být zakotven mj. závazek předání ÚP včetně vektorové podoby dat).

INTEGROVANÉ PROJEKTY
Dotační titul pro mikroregiony se sídlem na území Plzeňského kraje. Dotace ve výši 50 - 300 tis. Kč je určena na pořízení nebo opravy hmotného majetku mikroregionu nebo jeho členských obcí. Podmínkou je společná realizace, financování a užívání se zapojením min. 3 členských obcí mikroregionu.
Dotace NENÍ určena např. na investiční projekty cykloturistiky, mzdové náklady, vybavení kanceláře nábytkem nebo výpočetní technikou, ani na akce, na které mohou členské obce požádat samostatně v dotačním titulu Projekty obcí.

Žádost musí být podána elektronicky v systému eDotace v době od 25. ledna do 22. února 2016.
Obce musí svou žádost podat z uživatelského účtu ePUSA/CzechPoint, žádosti podané obcí z účtu typu Veřejnost budou vyřazeny.
Další podrobnosti k dotačnímu programu obsahují Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z DP PSOV PK 2016 v příloze.
Na akci podpořenou z PSOV PK 2016 NELZE čerpat dotaci z jiných finančních zdrojů.
Dotace bude schvalovat Zastupitelstvo PK na svém jednání 11. dubna 2016.

Informace k jednotlivým dotačním titulům poskytnou pracovníci oddělení regionálního rozvoje:
Mgr. Václav Baxa - Územní plány a Integrované projekty (všechny okresy) + okres Domažlice (Projekty obcí): tel. 377195 406
Ing. Michaela Černá - okresy Klatovy a Tachov (Projekty obcí): tel. 377195 305
Bc. Petra Hessová - okresy Plzeň-jih a Plzeň-město (Projekty obcí): tel. 377195 695
Bc. Lenka Šmejkalová - okresy Plzeň-sever a Rokycany (Projekty obcí): tel. 377195 764