Jste zde

Vyhlášení dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2016‟

Program je určen na:
výstavbu, rekonstrukci, značení a doprovodnou infrastrukturu cyklostezek; projektovou dokumentaci; kofinancování projektů podpořených ze Státního fondu dopravní infrastruktury

Cílem Programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras.

Žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDOTACE, která je přístupná na adrese http://dotace. plzensky-kraj.cz/. Na této adrese naleznete také Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2016 včetně všech povinných příloh.
Žadateli mohou být:
Města, obce, dobrovolné svazky obcí nebo sdružení obcí se sídlem na území Plzeňského kraje, které byly registrovány v souladu s platnými právními předpisy, zájmová sdružení právnických osob, právnické osoby transformované dle § 3045 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nově založené spolky, registrované v souladu s platnými právními předpisy

Sběr žádostí je stanoven průběžně v termínu od 15.01.2016 – 15.02.2016.

Kontaktní osoba:
Mgr. Petr Michalec
Oddělení cestovního ruchu
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 441
e-mail: petr.michalec@plzensky-kraj.cz

Konzultační dny:
Osobní a telefonické konzultace výhradně v úředních hodinách:
pondělí a středa 7:30 – 17:00, úterý a čtvrtek 7:30– 15:15, pátek 7:30 – 14:00
• uvedené časy platí i v den uzávěrek
Osobní konzultace vždy po předchozí telefonické domluvě.

Konzultační místo:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Časový harmonogram dotačního programu:
15.01.2016 – otevření aplikace pro podávání žádostí o dotace
15.02.2016 – uzávěrka podávání žádostí o dotace
31.05.2017 – termín pro zaslání průběžné zprávy o stavu realizace projektu
30.06.2017– konec lhůty pro dokončení realizace dotované akce
31.08.2017 – termín pro předložení vyúčtování dotace
přesný termín bude stanoven v uzavřené smlouvě

Aktualizováno dne 16.12.2015 - 13:35