Jste zde

Vyhlášení dotačního programu „Podpora ochrany lesa v PK 2017+“ (aktualizované znění - změna č. 1)

Termín pro příjem Ohlášení v období let 2017+ je stanoven vždy v příslušném roce od 01. 04. do 31. 03. následujícího roku elektronicky v systému eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz/). Písemná Žádost o dotaci včetně všech příloh se následně podává písemně prostřednictvím podatelny KÚ Plzeňského kraje nejpozději do třech měsíců po ukončení prací v příslušném roce od 01. 04. do 31. 03. následujícího roku.

V rozpočtu poskytovatele je na tento dotační program každoročně alokována částka ve výši do 15 mil. Kč.

Podrobnosti k dotačnímu titulu (okruh žadatelů, podmínky poskytnutí apod.) včetně příloh, jejichž nedílnou součástí je také formulář žádosti o dotaci, obsahuje dokument „Pravidla pro žadatele a příjemce dotace" viz příloha.