Jste zde

V Plzni se sešli zástupci teritoriálních paktů zaměstnanosti

Ve čtvrtek 21. června 2018 byla v Plzni zahájena dvoudenní konference teritoriálních paktů zaměstnanosti. Šlo v pořadí již o 7. celostátní setkání. Cílem akce bylo zejména síťování a sdílení zkušeností v oblasti rozvoje trhu práce a navazování spolupráce a koordinace aktivit mezi jednotlivými pakty v rámci ČR. „Uvědomujeme si důležitost sdílení informací a zkušeností mezi subjekty a kraji při řešení problémů na regionálním trhu práce. Proto jsem velmi ráda, že můžeme v Plzni uvítat zástupce všech paktů zaměstnanosti i dalších subjektů a společně koordinovat aktivity a hledat řešení problémů regionální ekonomiky,“ komentuje význam setkání náměstkyně hejtmana pro školství a cestovní ruch Ivana Bartošová.

Na úvod celé akce promluvil k přítomným hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. Program konference byl rozdělen do 4 tematických bloků: spolupráce paktů, strategie rozvoje trhu práce, kariérové poradenství a prvky duálního vzdělávání v ČR. V průběhu dvou dnů se u mikrofonu vystřídalo více než 10 řečníků z nejrůznějších institucí a subjektů. Program celého setkání byl doplněn o prohlídku prostor a aktivit Centra robotiky a exkurzi v pivovaru.

Na konferenci přednesli své příspěvky mj. náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová a dále představitelé firem, škol i dalších subjektů, které jsou v regionu aktivní v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a trhu práce. Zájem vzbudil blok o kariérovém poradenství, které je pro Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje jednou z důležitých oblastí. V tomto bloku měli společnou prezentaci vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK Jaroslava Havlíčková a ředitel Krajského centra vzdělávání Lukáš Vlček. Ti představili aktivity, kterými Plzeňský kraj aktuálně podporuje kariérové poradenství v regionu. Vhodným doplněním pak byla prezentace projektové manažerky Anny Čudákové, která představila aktivity iniciativy Smart Edu. V příspěvcích řečníků se dále objevily i inspirující příklady dobré praxe ze spolupráce škol a firem, např. v prezentaci firmy STREICHER nebo z úst ředitele SOU elektrotechnického v Plzni Jaroslava Černého.

V rámci dvoudenního setkání diskutovali účastníci i o možnostech a vhodných způsobech zapojení paktů zaměstnanosti do současných regionálních i celostátních aktivit. „Z vyjádření účastníků vyplynulo, že zástupci paktů jsou aktuálně připraveni se zapojit do zpracování Strategie rozvoje trhu práce na regionální úrovni, jejíž dílčí závěry budou následně využity při tvorbě národní Strategie politiky zaměstnanosti,“ shrnuje Ivana Bartošová. Zároveň nastiňuje budoucí aktivity Paktu zaměstnanosti: „V současnosti uzavíráme strategická partnerství s firmami v regionu. Na základě zájmu partnerů pak budou zpracovávány tematické analýzy, např. o vývoji mezd nebo vývoji počtu absolventů. Na tyto aktivity pak bude navazovat realizace workshopů a příprava Strategie trhu práce Plzeňského kraje.“

Teritoriální pakty zaměstnanosti jsou v ČR zakládány v každém kraji, a to za účelem síťování organizací, sdílení informací a zkušeností z oblasti zaměstnanosti a trhu práce. V Plzeňském kraji vznikl Pakt zaměstnanosti uzavřením dohody o spolupráci mezi Plzeňským krajem, Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje, Asociací hospodářských komor Jihozápad, Regionální radou odborových svazů ČMKOS Plzeňského kraje, Úřadem práce ČR – Krajská pobočka v Plzni a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje.

Více informací o Paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje lze nalézt na webových stránkách www.pzpk.cz.

Fotogalerie: