Jste zde

Studie protipovodňových opatření Plzeňského kraje

V roce 2004 byla na základě objednávky Plzeňského kraje zpracována Studie protipovodňových opatření Plzeňského kraje jako jedna z části Koncepce ochrany vod. Zpracování dokumentu bylo na základě výběrového řízení zadáno firmě Hydroprojekt Praha CZ.

Cílem studie je zmapování stavu protipovodňových opatření k datu zpracování (aktualizace) studie. Na základě vyhodnocení jednotlivých protipovodňových epizod byly navrženy cíle ochrany před povodněmi v rámci Plzeňského kraje, včetně vymezení zastavěných území nechráněných nebo nedostatečně chráněných před povodněmi a návrhu variant možného řešení protipovodňových opatření. V roce 2007 proběhla aktualizace této studie.  Aktualizované karty obcí v příloze.

Studie je rozdělena na několik částí

Návrh variant možného řešení je zpracován pro vytipované obce Plzeňského kraje následující formou:

  • stručný popis navrhovaného řešení
  • mapka, fotodokumentace
  • odhad pořizovacích nákladů

Součástí studie je návrh rozdělení 47 obcí Plzeňského kraje do tří kategorií priorit z hlediska potřeby realizace protipovodňových opatření. Tato kategorizace slouží mj. jako vodítko pro poskytování finanční podpory z dotačních programů Plzeňského kraje.

Popis metodiky, kterou byl stanoven seznam obcí ohrožených povodněmi i jejich zařazení do jednotlivých kategorií priorit je uveden ve zveřejňovaném textu.

V mapové části studie jsou pro území Plzeňského kraje vyznačeny

  • vodní útvary, kde dochází k nadměrnému zanášení splaveninami
  • místa omezující průtočnost vodních toků
  • území ohrožená zvláštními povodněmi
  • zastavěná území nedostatečně chráněná před povodněmi včetně kategorie priority

Přehledová mapa kraje  -  Mapová služba (ArcGIS Server)  -  Mapová služba (IMS)

 

Bližší informace o studii: Ing. Jakub Rataj, tel: 377 195 379                                                                   Ing. Milan Janko, tel: 377 195 634

 

 

 

 

 

Aktualizováno dne 29.12.2016 - 13:06