Jste zde

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I.tř. na území Plzeňského kraje, I/27, Bory , TT

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/27 v k.ú. Plzeň, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu silnice I/27 v rámci uzavírky (úplné),  za účelem realizace stavebních prací, v rámci akce „ Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“, na základě žádosti  společnosti právnické osoby (odštěpný závod zahraniční právnické osoby) společnosti TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, se sídlem Pražákova 1008/69, 63900 Brno-Štýřice, IČ 02765055.

V termínu:  dne 2.6. 2019

a od 6. 7.2019 - do 7.7. 2019 (náhradní termín od 13.7.2019 - do 14.7.2019

Stanovené dopravní značení je přílohou  tohoto opatření obecné povahy.