Jste zde

Shrnutí projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje

Realizace projekt byla v létě 2013 úspěšně dokončena. První, analytická fáze projektu zahrnovala zmapování současného stavu ve všech oblastech (aktivitách). Součástí bylo i získání zkušeností s obdobnými projekty a jejich výstupy z jiných krajských úřadů. Tato fáze byla ukončena v březnu 2011. Ve druhé, návrhové  fázi, která skončila v srpnu 2011, došlo ke zpracování návrhových opatření a postupu jejich implementace do praxe formou změn řídící dokumentace a návrhu školení. Následně byly do konce roku 2011 v implementační fázi navrhované změny uvedeny do praxe a proběhla většina školení. V průběhu 1. poloviny 2012 proběhlo první ověřovací období dopadů a revize výstupů ještě s podporou dodavatelů. Následující rok probíhalo druhé ověřovací období, ve kterém byly zpracované výstupy projektu používány v reálném fungování úřadu a kraje již bez významnější podpory dodavatelů. Na konci projektu došlo k finální revizi výstupů a plné předání výstupů kraji. V rámci celého projektu průběžně probíhaly semináře a vzdělávací aktivity pro zaměstnance krajského úřadu a organizací kraje.
Cílem projektu bylo zpracování sady strategických dokumentů v jednotlivých oblastech, jejich uvedení do života a jejich ověření v reálném provozu. Tohoto cíle bylo dosaženo – vzniklé dokumenty jsou ke konci projektu nasazeny a využívány. Projektový tým zůstal zachován i po ukončení projektu a jeho rolí bude zajištění dohledu nad aktuálností výstupů projektu. Projekt reálně pomohl úřadu zefektivnit procesy v jednotlivých oblastech, zlepšilo komunikaci především mezi odbory úřadu a s příspěvkovými organizacemi a do budoucna může přinést i další přínosy a úspory díky využití strategického řízení a rozhodování.
 
Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a krajským rozpočtem.
Aktualizováno dne 10.07.2013 - 14:18