Jste zde

Rozpis rozpočtu přímých výdajů ve školství na rok 2018

Rozpis závazných ukazatelů a rozpočtu neinvestičních výdajů na přímé výdaje ve školství pro jednotlivé právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zřizovány krajem nebo obcemi, bude proveden v souladu se směrnicí MŠMT č. j. MSMT-24005/2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností a prostřednictvím krajských normativů zpracovaných v souladu s vyhláškou č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů.

V přiložených dokumentech je zveřejněna „Krajská metodika rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu na přímé výdaje ve školství na rok 2018", jejíž nedílnou součástí jsou „Krajské normativy pro rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Plzeňského kraje na rok 2018" a vzor "Finanční rozvahy“. Obsahem metodiky jsou také závazné termíny pro předložení návrhů rozpisu rozpočtů, předložení dalších podkladů a termíny, v nichž se provede projednání postupu při řešení disproporcí.