Jste zde

Regionální stálá konference zasedala již po šesté

22. září 2016 se v zasedacím sále Zastupitelstva Plzeňského kraje opět sešli členové Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje (dále jen RSK PK) a za účasti mnoha hostů z řad regionálních partnerů projednávali témata spojená především s čerpáním prostředků z operačních programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů.

I tentokrát se jednání zúčastnil zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR, konkrétně pan Jan Ulman z oddělení řízení strategie regionálního rozvoje, který přítomné seznámil s praktickým využitím Regionálních akčních plánů a návrhem programu připravovaného jednání Národní stálé konference. Členové RSK se poté věnovali projednání Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje, který jim představil Mgr. Petr Duda z Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje a Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje, jehož aktualizaci jim přišel představit Ing. Filip Uhlík, ředitel Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje. Oba uvedené dokumenty byly Regionální stálou konferencí pro území Plzeňského kraje schváleny jednomyslně, bez připomínek. Všechny přítomné taktéž velmi zaujala prezentace Ing. Magdy Sýkorové, vedoucí oddělení Centra pro regionální rozvoj pro Plzeňský kraj, která RSK PK seznámila s vývojem čerpání prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu dle jednotlivých výzev. V závěru jednání pak byli členové RSK PK seznámeni s aktualizovanou verzí Statutu a Jednacího řádu regionální stálé konference a na jejich základě zvolili taktéž nového člena RSK PK – zástupce pracovní skupiny Kolegium cestovního ruchu Plzeňského kraje – Ing. Alenu Svobodovou, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Další jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje je plánováno na přelom ledna a února roku 2017. Veškeré prezentace a projednané podkladové materiály z 6. jednání jsou Vám k dispozici ke stažení v příloze tohoto článku. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na pracovnice Sekretariátu Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje:

Ing. Petru Ježkovou, tel. 377 195 778, e-mail: petra.jezkova@plzensky-kraj.cz

Anetu Janskou, tel. 377 195 709, e-mail: aneta.janska@plzensky-kraj.cz

Aktualizováno dne 25.01.2018 - 07:51