Jste zde

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019

Rozpočet dotačního programu je 111 mil. Kč.

Největší část finančních prostředků je určena pro dotační titul PROJEKTY OBCÍ.
O dotaci mohou požádat obce do 2000 obyvatel a dále také ostatní obce - ale pouze pro svou místní část do 500 obyvatel. Dotace je určena např. na opravy místních komunikací, výstavbu chodníků, opravy obecních budov, výstavbu dětského hřiště, rekonstrukci veřejného osvětlení, revitalizaci návsi, rekonstrukci autobusové zastávky, vyčištění rybníka, opravu vodovodu atd. - obecně na opravy, rekonstrukce nebo pořízení hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí. Dotace se poskytuje ve výši 100 - 500 tis. Kč pro obce do 2000 obyvatel a ve výši 100 - 300 tis. Kč pro obce nad 2000 obyvatel.
V mimořádných případech může být poskytnuta dotace až do výše 2 mil. Kč - pokud celkové náklady akce přesahují min. 2,5 mi. Kč. Rozhodující pro případné poskytnutí této dotace bude důležitost a naléhavost akce, upřednostněny budou malé obce.
K elektronické žádosti musí obec připojit tyto povinné přílohy:
- vyplněný, podepsaný a orazítkovaný formulář Čestné prohlášení: formulář je v eDotacích k dispozici ve dvou verzích - buď elektronický formulář (vyplněný vytisknout, podepsat a orazítkovat a naskenovaný vložit do příloh žádosti), nebo formulář k ručnímu vyplnění (vytisknout pdf verzi, údaje vyplnit ručně, formulář podepsat a orazítkovat a vložit naskenovaný k žádosti)
- vyplněný, podepsaný a orazítkovaný formulář Přehled majetkových vztahů: obec doplní obchodní společnosti (a. s., s. r. o.), ve kterých má přímý podíl (NE svazky obcí nebo příspěvkové organizace)
- minimálně 2 fotografie současného stavu. V případě, že obec žádá o dotaci na opravu např. 3 místních komunikací, vloží fotografii všech 3 místních komunikací. Pokud je předmětem dotace budova, bude vložena také fotografie CELÉ budovy. Fotografie vkládejte barevné, neupravené, v odpovídajícím formátu (jpg, bmp apod.), neskenujte vytištěné fotografie, nezmenšujte je, ani nevkládejte do souboru doc nebo pdf.
- aktuální výpis z katastru nemovitostí na parcely a budovy dotčené akcí - a to i na parcely, které nejsou ve vlastnictví obce. Výpis z KN není vyžadován u akcí týkajících se veřejného rozhlasu a osvětlení. Lze doložit výpis z Nahlížení do KN.
- aktuální výpis z běžného účtu obce, na který by v případě schválení byla převedena dotace (NE účet ČNB a NE smlouvu o zřízení běžného účtu). Stačí vložit 1. stranu výpisu s názvem majitele účtu (obce) a číslem účtu.
Přílohy k žádosti vkládejte jednotlivě, ne naskenované v jednom souboru - zvlášť Čestné prohlášení, zvlášť výpis z KN atd. Vícestránkové doklady musí být vloženy jako jeden soubor, ne po jednotlivých listech. Není dovoleno vkládat komprimované soubory (např. zip).
Důležité informace k podání žádosti:
Název akce je závazný a musí být uváděn ve všech dokladech souvisejících s akcí
Účel dotace musí být popsán podrobně: v elektronické žádosti je v poli Účel předepsaná struktura (Specifikace budovy /pozemku, Popis současného stavu, Majetkové poměry k budově / pozemku, Rozsah předpokládaných prací, Připravenost akce, Na akci zažádáno i z jiného dotačního programu, Bude obec uplatňovat na akci odpočet DPH?). Předepsanou strukturu nemažte, je povinná, doplňte odpovídající text.
- Charakter dotace (investiční nebo neinvestiční) a paragraf rozpočtové skladby konzultujte s účetní(m) obce. Tyto údaje jsou závazné a není možné je následně měnit. Paragraf rozpočtové skladby - čtyřmístný kód podle rozpočtové skladby pro obce, na který bude obec účtovat výdaje na akci (např. místní komunikace - § 2212). Charakteru akce musí odpovídat i název akce - oprava by měla být hrazena z neinvestičních prostředků, rekonstrukce nebo výstavba je investicí.
Doporučujeme také před podáním žádosti konzultovat záměr se stavebním úřadem, aby po případném schválení dotace nedošlo k problémům.
- Do Poznámky obec uvede, zda nemovitost, na kterou obec žádá dotaci, je nebo není předmětem ekonomické činnosti obce (kvůli posouzení veřejné podpory) - např. v části budovy je byt, budova pohostinství je pronajímaná apod. U žádostí na opravu vodovodů bude uveden také provozovatel vodovodu.
- Částka požadované dotace musí být uvedena v celých tisících Kč (pozor při zaokrouhlování - aby byl dodržen max. 70% podíl dotace na celkových nákladech akce).
Upozornění - při případném schválení dotace: Před podpisem dotační smlouvy obec dokládá mj. smlouvu o dílo se zhotovitelem. Název akce ve smlouvě o dílo musí být stejný jako je název akce v podané žádosti. Ve smlouvě o dílo - zejména u místních komunikací, chodníků, veřejných prostranství, kanalizace atd. musí být uvedena identifikace pozemku podle katastru nemovitostí! Dílo musí být provedeno oprávněným podnikatelem a zhotovitelem díla nemůže být obchodní společnost se 100% obchodním podílem obce - příjemce dotace.

V rámci PSOV PK 2019 je vyhlášen ještě dotační titul ÚZEMNÍ PLÁNY a dotační titul pro mikroregiony INTEGROVANÉ PROJEKTY.

Podrobnosti k jednotlivým dotačním titulům obsahují Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2019 v příloze.
Formuláře ke stažení, Pravidla programu, kontakty a termíny najdete v systému eDotace
http://dotace.plzensky-kraj.cz po volbě konkrétního dotačního titulu.

Žádost o dotaci musí být podaná elektronicky prostřednictvím systému eDotace.
Doba podání žádosti se pro jednotlivé dotační tituly liší:
- DT Projekty obcí: od 10. ledna do 7. února do 12 hodin
- DT Územní plány a Integrované projekty: od 10. ledna do 1. února do 12 hodin

Na akci podpořenou z PSOV PK 2019 nelze čerpat dotaci z jiných finančních zdrojů.
Dotace by mělo schvalovat Zastupitelstvo PK na jednání 8. dubna 2019.

Kontakty na administrátory dotačního programu:
Mgr. Václav Baxa - tel. 377195 406: Územní plány (všechny okresy) + Integrované projekty (všechny okresy) + Projekty obcí - jen okres Domažlice
Ing. Michaela Černá - tel. 377195 305: Projekty obcí - okresy Klatovy a Tachov
Bc. Petra Hessová - tel. 377195 695: Projekty obcí - okresy Plzeň-jih a Plzeň-město
Bc. Lenka Šmejkalová - tel. 377195 764: Projekty obcí - okresy Plzeň-sever a Rokycany