Jste zde

Podpora zaměstnanosti cílových skupin

Specifický cíl: Specifickým cílem výzvy č. 068 je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

Číslo: 068

Platnost od: 30. 11. 2016 6:00

Platnost do: 15. 3. 2017 16:00

Investiční priorita: 1.1 Přístup k zaměstnání

Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost, Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů – zaměstnanost

Typ výzvy: otevřená

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2016 9:00

Vymezení oprávněných žadatelů: Vzdělávací a poradenské instituce, jejichž převažujícím předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo poradenských služeb souvisejících se zprostředkováním zaměstnání (CZ-NACE v kategorii 78 či 85) a které prokážou svou historii minimálně po dobu 1 roku ke dni vyhlášení výzvy. Nestátní neziskové organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok od data vyhlášení výzvy. Obce dle zákona 128/2000 Sb, o obcích; Dobrovolné svazky obcí dle zákona 128/2000 Sb, o obcích

Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách: https://www.esfcr.cz/vyzva-068-opz