Jste zde

Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

Specifický cíl: Specifickým cílem výzvy č. 132 je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Číslo: 132

Platnost od: 30. 11. 2016 6:00

Platnost do: 30. 6. 2017 12:00

Investiční priorita: 1.2 Rovnost žen a mužů

Prioritní osa: Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost, Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 2. 2017, 8:00 hodin

Vymezení oprávněných žadatelů: Kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce, veřejné výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace, profesní a podnikatelská sdružení, obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, školy a školská zařízení, vysoké školy, OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace, sociální partneři

Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách: https://www.esfcr.cz/vyzva-132-opz