Jste zde

Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

Specifický cíl: Specifickým cílem výzvy č. 063 "Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni" je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Číslo: 063

Platnost od: 14. 10. 2016 7:00

Platnost do: 31. 1. 2017 12:00

Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám

Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost, Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 11. 2016 4:00

Vymezení oprávněných žadatelů: Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností; dobrovolné svazky obcí (DSO) podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení); nestátní neziskové organizace (NNO) působící v sociální oblasti. Možnými žadateli pro tuto výzvu jsou i místní akční skupiny (MAS).

Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách: https://www.esfcr.cz/vyzva-063-opz