Jste zde

Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (2. výzva)

Specifický cíl: Specifickým cílem výzvy č. 064 "Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (2. výzva)" je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

Číslo výzvy: 064

Platnost od: 25. 10. 2016 7:00

Platnost do: 4. 1. 2017 12:00

Investiční priorita: 2.1 Aktivní začleňování

Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost, Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 26.10.2016 v 6:00 hod.

Vymezení oprávněných žadatelů: nestátní neziskové organizace; sociální družstva podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích; obce dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č.314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů; organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení) působící v sociální oblasti; organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení) působící v sociální oblasti; dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení); poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Pro aktivitu 1A Podpora sociální práce na obcích, slaďování metod sociální práce nejsou oprávněnými žadateli organizace zřizované kraji. Příspěvková organizace obce je oprávněným žadatelem za předpokladu, že má svého zřizovatele (příslušnou obec) jako partnera projektu bez finančního příspěvku.

Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách: https://www.esfcr.cz/vyzva-064-opz