Jste zde

Podpis Regionální sektorové dohody pro Plzeňský kraj

Deset subjektů podepsalo 13. února 2019 na krajském úřadě Regionální sektorovou dohodu pro Plzeňský kraj v oblasti textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu:

 • Josef Bernard - hejtman Plzeňského kraje
 • Ivana Bartošová – náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu
 • Ivo Grüner – náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU a informatiky
 • Jan Wiesner – prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS)
 • Dagmar Kuchtová – generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP)
 • Jiří Česal – výkonný ředitel Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK)
 • Rostislav Dvořák – předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev (SČMVD)
 • Zdeněk Novotný - ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR
 • Pavel Karpíšek – předseda představenstva Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje
 • Jindřich Brabec – předseda Regionální rady odborových svazů ČMKOS Plzeňského kraje
 • Milan Baxa – jednatel společnosti Applycon s.r.o.
 • Marta Párová – HR manager společnosti Borgers CS spol. s r.o.

      

Sektorová dohoda pro Plzeňský kraj vychází z celostátní Sektorové dohody pro textilní, oděvní, kožedělný a obuvnický průmysl (TOK) uzavřené v roce 2015, kterou adaptuje na podmínky Plzeňského kraje. V posledních 25 letech prošel textilní a oděvní průmysl velmi komplikovaným vývojem. Na druhou stranu, v tomto období vzniklo množství nových menších i středních firem. Vedle oděvního průmyslu dlouhodobě působí v Plzeňském kraji také textilní firmy, které patří mezi významné zaměstnavatele, mezi nimiž lze jmenovat např. firmu Borgers CS.

Vize regionální sektorové dohody reaguje na potřeby výrobců a na jejich aktuální i dlouhodobou poptávku po kvalifikované pracovní síle. Právě kvalifikovaná pracovní síla tvoří základní předpoklad stabilního rozvoje odvětví. Textilní a oděvní firmy jsou a do budoucna v mnohem větší míře budou konfrontovány s potřebou generační obměny zaměstnanců. Kvalifikovaní zaměstnanci by měli tvořit stabilní základ pro dlouhodobý rozvoj firem. Vedle toho je nutné brát v potaz cyklické výkyvy dané ekonomickými zákonitostmi, které přechodně zvyšují či snižují poptávku na trhu práce. I tento faktor je potřebné v úvahách o krajské sektorové dohodě zohlednit.

Také pro Krajský úřad Plzeňského kraje je důležité, aby odborné zaměření vzdělávacích institucí (a z nich vycházející nové pracovní síly) bylo v souladu s potřebami ekonomických subjektů v kraji. Tento soulad nabídky a poptávky na pracovním trhu pak odráží efektivitu vynaložených krajských finančních prostředků do vzdělávacího systému.

Zúčastněné strany si uvědomují potřebu kvalifikovaných pracovníků pro odvětví, které se v posledních letech rozvíjí jednak v textilním průmyslu v restrukturalizované podobě, jednak v tradiční podobě v oblasti oděvní výroby. Zvládnutí moderní techniky a inovací je výzvou pro kvalifikované absolventy škol, kteří najdou v našich oborech jistotu zaměstnání a příležitost k seberealizaci.

Proto je vizí zúčastněných stran spolupráce podniků TOK s odbornými školami a Plzeňským krajem při získávání a motivaci studentů a vytváření výukových programů pro potřeby zaměstnavatelů. K jejímu naplnění jsou zúčastněné strany připraveny přispět zajišťováním odborné výuky, odborné praxe a budováním prestiže firem TOK a škol vyučujících technologie těchto odvětví u mladé generace a jejích rodičů. S plným vědomím toho, že restrukturalizace poškodila jméno různých oborů v očích veřejnosti, je třeba představit školám, tj. učitelům, žákům i rodičům, podniky jako zajímavé partnery pro spolupráci. Není třeba klást jen požadavky na kvalifikované absolventy, ale je třeba nabídnout co nejširší spolupráci při jejich přípravě a při aktualizaci vzdělávacích programů tak, aby odpovídaly aktuálním vzdělávacím potřebám firem.

Spolupráce odvětví, škol a Kraje se jeví jako nezbytný předpoklad pro úspěšnost naplnění této vize.

K naplnění vize zúčastněných stran a v souladu s vizí Sektorové rady TOK jsou definovány následující cíle.

 1. Navázání úzké spolupráce středních škol a zaměstnavatelů na takové úrovni, aby školy doplňovaly nebo vytvářely školní vzdělávací programy a navrhovaly rámcové vzdělávací programy s využitím praktických aplikací z podniků TOK.
 2. Spolupráce odborných škol a podniků TOK při zajišťování odborné praxe studentů a stáží odborných pedagogů, presentaci oboru pedagogům, rodičům, žákům a studentům.
 3. Spolupráce Krajského úřadu Plzeňského kraje, škol a podniků při zajišťování prezentace TOK podniků co nejširší veřejnosti a zvýšení zájmu o studium TOK oborů.
 4. Spolupráce Krajského úřadu Plzeňského kraje, škol a podniků při zvyšování obecně pozitivního povědomí veřejnosti o TOK průmyslu v Plzeňském kraji.
 5. Spolupráce krajů, škol a podniků při zajišťování a vyhodnocování zpětné vazby k aktivitám vzešlým ze sektorové dohody.

Tyto cíle vychází z objektivního posouzení stavu a předpokládaného vývoje odvětví.  Byly zpracovány studie Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let včetně Strategie textilního a oděvního průmyslu do roku 2025. Pro řízení lidských zdrojů je relevantní studie Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností.