Jste zde

Plzeňský kraj má téměř jasno o koncepci cestovního ruchu na období 2014-2020

Úvodní slovo a přivítání pronesl Jiří Struček, náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu, kultury a cestovního ruchu Plzeňského kraje. Přínos cestovního ruchu pro Plzeňský kraj je zásadní, příjmy veřejných rozpočtů ze zahraničního cestovního ruchu uskutečněného v Plzeňském kraji se v roce 2010 pohybovaly ve výši 2,49 mld. Kč, z domácího pak ve výši 2,24 mld. Kč. „Proto klademe velký důraz na kvalitní zpracování koncepce cestovního ruchu pro další šestileté období, která zohlednění jak současné trendy, tak především specifika turistické nabídky v našem kraji“, zhodnotil Struček.

Workshop byl rozdělen do dvou částí analytické a návrhové. První z nich jasně ukázala, že výhodou našeho kraje ve srovnání s ostatními v České republice je jeho všestranná nabídka pro tuzemské i zahraniční návštěvníky. Kraj může lákat na atraktivní přírodu a přírodní zajímavosti, hrady, zámky, sakrální a architektonické památky, městské památkové rezervace, muzea, galerie, festivaly, cykloturistiku, pěší turistiku, zimní sporty a zábavní komplexy.

Ve druhé části se zástupce KPMG věnoval segmentaci trhu ve vazbě k navrženým produktovým kartám. Základní členění tvoří trojice: Kultura, vzdělávání a zábava, dále Příroda, sport, zdraví a třetí produktovou oblastí je Business &MICE. „Každá oblast obsahuje řadu dalších specifických témat k propagaci např. pod první kartou se dále objeví Plzeňský kraj v proměnách historie, Chodsko, Tradiční chutě Plzeňského kraje, kraj plný zážitků a ponaučení, Plzeň – město. Celkem lze pracovat s osmi dominantními produkty a dvaceti pěti podprodukty vhodnými k propagaci“, upřesnil Špaček.

Další závěrečné doporučení se týkalo dominantního využití online propagace, která s rozvojem mobilních technologií nabývá na významu a účinnosti a zároveň je marketingovým nástrojem finančně méně náročným. V souvislosti s tím je třeba komplexně řešit i turistické webové stránky kraje, tak aby z pohledu návštěvníků zůstávaly stále atraktivní svým odkazem na nejaktuálnější informace o dění v kraji, turistické cíle, tipy na výlety atd. Opomenout nelze ani konkurenční výhodu kraje v jeho geografické poloze jak v rámci Evropy, tak samotné republiky. Rozvíjet přeshraniční spolupráci směrem do Bavorska, ale i do dalších sousedících krajů v republice, využít transitní polohy při cestování do Prahy – to vše byla další doporučení v závěru zhodnocení koncepce. Posledním bodem návrhové části se stalo doporučení v dlouhodobé perspektivě a v souladu s připravovaným zákonem o cestovním ruchu - zřízení krajského destinačního managmentu. Ing. Alena Svobodová, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu zdůraznila, že tuto roli velmi dobře realizuje současné oddělení cestovního ruchu, které dokáže velmi kvalitně a flexibilně spolupracovat s dalšími subjekty z oboru. „Je třeba si uvědomit, že nově vzniklá destinační společnost města Plzně – Plzeň – TURISMUS, p.o., kde kraj bude také participovat tuto roli částečně převezme a společně tak zajistí propagaci nejen nových produktových balíčků, ale především projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. To vnímáme jako prioritu, která když se podaří, může kraji v dlouhodobé perspektivě zajistit prosperitu cestovního ruchu“ uzavřela Svobodová.

Než bude finální verze Koncepce cestovního ruchu schválena Radou Plzeňského kraje, mají účastníci workshopu možnost zaslat podněty a návrhy přímo Ondřeji Špačkovi z KMPG , nejpozději však do 6. ledna 2014.