Jste zde

Návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, pořídil návrh Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje (dále ZÚR PK) podle § 37 odst. 1 zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon), a Vyhodnocení vlivů této Aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Návrh Aktualizace č.1 ZÚR PK reaguje na aktuální požadavky územního rozvoje , které byly projednány ve Zprávě o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (dále jen ZÚR PK) schválené Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 9.9.2010 usnesením č. 577/10.

Do návrhu byly promítnuty požadavky obcí a dotčených orgánů, v současné době je návrh k nahlédnutí a připomínkování pro veřejnost dle § 37 odst. 4 stavebního zákona.

V návrhu Aktualizace č.1 ZÚR PK jsou zapracovány zejména změny vyplývající z územně analytických podkladů kraje a jednotlivých ORP, upraveny a vymezeny nové specifické oblasti, byly aktualizovány záměry nadmístního významu, vypuštěny některé lokality pro akumulaci povrchových vod, atd.

Veřejnost může do dokumentace nahlédnout elektronicky (viz níže) nebo osobně na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, a k měněným částem podávat písemné připomínky.

Po vyhodnocení připomínek bude návrh upraven a předložen k veřejnému projednání dle § 52 stavebního zákona a následně schválen Zastupitelstvem Plzeňského kraje jako závazný dokument pro rozhodování na území kraje.