Jste zde

Nabídková řízení Plzeňsko a Jihozápad - předběžná tržní konzultace

Plzeňský kraj v současné době připravuje nabídková řízení za účelem výběru dopravce na dvou celcích nezávislé trakce Plzeňsko a Jihozápad, který by zajišťoval veřejnou dopravu v závazku veřejné služby od prosince 2021 nebo 2022.

V nedávné minulosti Plzeňský kraj vypsal nabídkové řízení na linku P2 Klatovy – Beroun v elektrické trakci. Materiály k zakázce jsou veřejně k dispozici na profilu zadavatele (Centrální nákup Plzeňského kraje): https://ezak.cnpk.cz/contract_display_6475.html. Plzeňský kraj při zadávání zakázek na celcích Plzeňsko a Jihozápad bude vycházet při přípravě nabídkového řízení z těchto materiálů.

S cílem připravit srozumitelné a po odborné stránce kvalitní a aktuální zadávací podmínky nových nabídkových řízení se Plzeňský kraj rozhodl realizovat předběžnou tržní konzultaci dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a to za podmínek, způsobem a v termínech dále uvedených.

Plzeňský kraj proto oslovuje tímto dopisem dopravce, kteří by měli zájem o provozování drážní dopravy v závazku veřejné služby na celcích nezávislé trakce Plzeňsko a Jihozápad. Plzeňský kraj dává aktuálně dopravcům možnost vyjádřit své připomínky ke smlouvě na linku P2. Zároveň Plzeňský kraj dává možnost dopravcům vyjádřit se k připravovaným dopravním řešením pro jednotlivé celky (zejm. z pohledu provozních možností) a specifikacím vozidel, které jsou samozřejmě diametrálně odlišné od požadavků na lince P2 – viz přílohy.

Tímto Plzeňský kraj vyzývá dopravce, kteří by v budoucnu měli zájem účastnit se nabídkového řízení v souborech Jihozápad a Plzeňsko, aby vyjádřili svůj zájem o účast a zúčastnili se předběžné tržní konzultace, jež bude vedena v první fázi písemnou formou (dle zájmu a obsahu obdržených odpovědí Plzeňský kraj případně zváží další pokračování v písemné či ústní podobě). Plzeňský kraj tedy vyzývá dopravce, aby objednateli sdělili svoje možnosti (např. možnosti pořízení vozidel a jejich parametry, komentáře k pasážím smlouvy na linku P2 apod.) a případné připomínky. Plzeňský kraj je připraven se připomínkami a reálnými možnostmi dopravců zabývat.

Výsledky předběžné tržní konzultace budou sloužit primárně pro účely vymezení zadávacích podmínek nových nabídkových řízení. Předběžná tržní konzultace bude realizována plně v souladu se základními zásadami pro zadávání veřejných zakázek dle § 6 ZZVZ. Výsledky předběžné tržní konzultace nebudou sloužit jako nabídky k plnění nové veřejné zakázky/nabídkového řízení, na jejichž základě by bylo možné uzavřít smlouvu.

Z předběžné tržní konzultace nebo z obsahu jakéhokoliv vyjádření nevzniká Plzeňskému kraji jakýkoliv závazek vůči kterémukoliv dopravci v souvislosti s novými nabídkovými řízeními, stejně tak tímto nevzniká kterémukoliv dopravci jakýkoliv závazek vůči Plzeňskému kraji v souvislosti s novými nabídkovými řízeními.

Veškeré informace poskytnuté ze strany Plzeňského kraje v rámci předběžné tržní konzultace jsou považovány za důvěrné a Plzeňský kraj tímto žádá dodavatele, aby s nimi jako s důvěrnými zacházeli. Plzeňský kraj upozorňuje dopravce, že pokud budou informace sdělené v rámci předběžné tržní konzultace využity při přípravě zadávacích podmínek nabídkových řízení, bude povinen v zadávací dokumentaci v souladu s § 36 odst. 4 větou druhou ZZVZ tyto informace označit, uvést osoby, s nimiž byly předběžné tržní konzultace vedeny a uvést všechny podstatné informace, které byly obsahem předběžné tržní konzultace.

 

Nabídku podat do:

Lhůta pro vyjádření zájmu o účast v předběžné tržní konzultaci nejpozději do 18. 2. 2019 a následně písemné vyjádření v rámci předběžné tržní konzultace v termínu do 1. 3. 2019.

 

Přílohy:

  • jízdní řády celek Plzeňsko
  • specifikace vozidel Plzeňsko
  • jízdní řády celek Jihozápad
  • specifikace vozidel Jihozápad
Aktualizováno dne 12.02.2019 - 07:41