Jste zde

Metodika Ministerstva vnitra k problematice práva shromažďovacího - září 2013

Dne 10. 9. 2013 se uskutečnil formou videokonference konzultační den pro krajské úřady k přestupkové agendě v gesci odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra. Konzultačního dne se dále zúčastnila JUDr. Kateřina Jamborová z odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, která účastníky konzultačního dne seznámila s aktuálním děním v oblasti shromažďovacího práva.

JUDr. Kateřina Jamborová uvedla, že od června roku 2013 bylo možné zaznamenat zvýšené množství veřejných shromáždění, které svolávali příznivci pravicově extremistických hnutí. Výrazně se ve svolávání demonstrací angažovalo zejména neregistrované uskupení „Čeští lvi“ (jedná se o okruh osob, které se oddělily od Dělnické strany sociální spravedlnosti). Účelem jejich shromáždění bylo vyjádřit protest proti policejní šikaně, proti kriminalitě a za práva slušných občanů této země. Ze sdělení JUDr. Kateřiny Jamborové vyplynulo, že některá města shromáždění zakázala z důvodu směřování k nelegitimním výzvám dle § 10 odst. 1 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o právu shromažďovacím“). K tomuto JUDr. Kateřina Jamborová uvedla, že v případě, že správní orgán přistoupí k zákazu shromáždění, je nutné, aby každé tvrzení uvedené v rozhodnutí mělo oporu ve spise (např. vytisknuté webové stránky, DVD s videonahrávkou apod.), a rovněž že před samotným rozhodnutím o zákazu je vhodné komunikovat se svolavatelem (svolavateli) a navrhovat mu jinou trasu, která by nebyla problematická z hlediska místních podmínek.

Dále JUDr. Kateřina Jamborová seznámila účastníky konzultačního dne se zajímavými rozhodnutími správních orgánů a krajských soudů, které se výše uvedené problematiky dotýkají a aktuálně jsou řešeny Nejvyšším správním soudem (dále jen „NSS“). Jde o následující případy:

  1. Zákaz z důvodu střetu v místě a čase v Duchcově (rozhodnutí Městského úřadu Duchcov, odboru vnitřních věcí, ze dne 31. 7. 2013, č. j. 4310/2013/Vl, které bylo potvrzeno rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. 8. 2013, č. j. 40 A 3/2013 - 77) – nyní u NSS.

V tomto případě svolavatel oznámil shromáždění do půlky měsíce září. Druhý oznamovatel (Matějný/Šlégr) se tak dostal do kolize v místě a čase konání shromáždění, přičemž nedošlo k dohodě o úpravě. Úřad upozornil na kolizi a zároveň zvažoval, zda se v dané lokalitě může konat více shromáždění současně. Rozhodnutí bylo napadeno s odůvodněním, že se v případě prvního svolavatele jedná o „blokační“ shromáždění, jehož cílem je zabránit konání dalších akcí ve městě.

Namítnuta byla rovněž podjatost úřadu a následně i podjatost Krajského soudu v Ústí nad Labem (viz usnesení NSS ze dne 7. 8. 2013, č. j. Nao 42/2013 – 43, v němž NSS rozhodl o tom, že KS v Ústí nad Labem není podjatý).

  1. Zákaz z důvodu nelegitimního směřování účelu shromáždění (§ 10 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona o právu shromažďovacím) v Českých Budějovicích (rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice, Správního odboru, ze dne 2. 8. 2013, č. j. SO/11129/2013, které potvrdil Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 14. 8. 2013, č. j. 10 A 92/2013 - 41).

Dále se JUDr. Kateřina Jamborová vyjádřila k některým otázkám oznamování shromáždění v uzavřených prostorách, kdy upozornila na výjimky z oznamovací povinnosti, které jsou uvedeny v § 4 zákona o právu shromažďovacím. Dále uvedla, že shromáždění, které slouží výměně politických názorů, stanovisek, seznámení s programem politické strany, by mělo být oznámeno, přestože se koná v uzavřeném prostoru (např. v kulturním domě).