Jste zde

Metodika k provedení krizových opatření

Metodika k provedení krizových opatření

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“), zmocňuje obec k vydání nařízení obce, kterým zajistí provedení krizových opatření v podmínkách obce při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí, je-li to nutné (§ 22 odst. 1 krizového zákona).

(1) Při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí starosta obce zajišťuje provedení krizových opatření v podmínkách obce. Je-li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce[1], nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu. Nařízení obce se zveřejní též dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. Stejný postup se použije při vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení obce.

Krizovým opatřením se v souladu s ustanovením § 2 písm. c) krizového zákona rozumí organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace a odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob.

Krizová opatření, k jejichž provedení v podmínkách obce může obec vydat nařízení, stanovují příslušné orgány krizového řízení dle ustanovení § 4 a násl. krizového zákona.

Jednotlivá krizová opatření jsou zakotvena v § 6 a § 14 krizového zákona. Krizovými opatřeními jsou i regulační opatření podle § 21 a 22 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrola nařízení obcí

Krajský úřad Plzeňského kraje je na základě § 125 obecního zřízení příslušný k dozorové činnosti nad vydáváním nařízení obcí. Při kontrole nařízení krajský úřad posuzuje, zda jsou tato vydávána v souladu se zákonem, popřípadě s jinými právními předpisy. Z tohoto důvodu mají obce povinnost zasílat  svá nařízení krajskému úřadu ke kontrole.

zpracováno ke dni 13. 12. 2018

 


[1] § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Aktualizováno dne 17.12.2018 - 08:23