Jste zde

Kotlíkové dotace v Plzeňském kraji 2017

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 16. 3. 2017 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nové kolo kotlíkových dotací.

Plzeňský kraj bude žádat v rámci Operačního programu Životní prostředí o finanční prostředky na kotlíkové dotace pro konkrétní žadatele. Podpora na kotlíkové dotace bude žadatelům v Plzeňském kraji plynout následně prostřednictvím výzev, které po schválení krajského projektu Ministerstvem životního prostředí bude kraj vyhlašovat.

Plzeňský kraj nyní nepřijímá žádosti o dotace fyzických osob na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva! Předpokládáme, že příjem žádostí bude spuštěn na podzim tohoto roku.

Základní podmínky pro fyzické osoby

Předmětem podpory bude výměna kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:

• tepelné čerpadlo,
• kotel pouze na biomasu,
• automatický kotel kombinovaný na uhlí a biomasu
• plynový kondenzační kotel.

Předmětem podpory není:

• výměna stávajícího kotle na pevná paliva splňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5
• výměna stávajícího starého plynového kotle, elektrokotle
• výměna kamen, krbových kamen,
• výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva,
• výměna kotle spalující výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu,
• výměna stávajícího kotle dříve podpořeného z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných MŽP a kraji.

Povinnou přílohou k žádosti bude nově doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního kotle na pevná paliva s ručním přikládáním. Tento dokument primárně slouží k potvrzení relevantní emisní třídy stávajícího zdroje. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinném domě
(stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto ú čelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt), který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním.

Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to s následující hranicí:

• 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací automatického kotle na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč.
• 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč.
• 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč.
• 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč.

V nových kotlíkových dotacích byly zrušeny MIKRO ENERGETICKÁ OPATŘENÍ a doložení PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY.

Zohledněni budou žadatelé, kteří  současně požádají o dotaci   v programu NZÚ. Tito žadatelé získají bonus dle podmínek programu NZÚ.

Podpora bude dále navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci uvedené v Příloze č. 1.

Způsobilé výdaje

Za způsobilé výdaje na úrovni projektu fyzické osoby jsou obecně považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

  1. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
  2. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
  3. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
  4. stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
  5. náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
  6. náklady na projektovou dokumentaci. Tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti.

Uznatelné budou výdaje, které vznikly od 15. 7. 2015.

Nový zdroj vytápění bude muset být součástí Seznamu výrobků a technologií viz odkaz https://svt.sfzp.cz/ - Kotlíkové dotace 2. kolo. Tento "Seznam" bude průběžně doplňován a aktualizován.

Podmínky pro fyzické osoby mohou být v rámci krajské výzvy dále upraveny.

Již nyní si mohou žadatelé zřídit v aplikaci eDotace uživatelský účet, přes který se bude elektronická žádost po vyhlášení výzvy podávat. Více informací ke zřízení účtu a podání elektronické žádosti na webových stránkách http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost.

Informace o kotlíkových dotacích budeme pravidelně aktualizovat.

Více informací naleznete na webových stránkách Státního fondu životního prostředí.
https://www.sfzp.cz/clanek/193/3264/mzp-spousti-druhou-vlnu-kotlikovych-dotaci-do-kraju-posle-dalsi-3-4-miliardy-korun-na-vymenu-starych-kotlu/

 

Kontaktní osoby:

Ing. Lucie Vaňková
               e-mail: lucie.vankova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 166
Mgr. Lenka Platzová
               e-mail: lenka.platzova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 485
Mgr. Martina Beránková
               e-mail: martina.berankova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 620 
Zuzana Chalupná
               e-mail: zuzana.chalupna@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 774
Eva Křenková
               e-mail: eva.krenkova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 455
Jana Soukupová
               e-mail: jana.soukupova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 768

Aktualizováno dne 26.07.2017 - 14:31