Jste zde

Informace o vydávání zápisových lístků

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na škole, na kterou byl přijat. Tato povinnost se nevztahuje na formy vzdělávání: večerní, dálková, distanční, kombinovaná a pro obory nástavbového studia, zkráceného studia s výučním listem nebo zkráceného studia s maturitní zkouškou.

Každý žák 9. třídy základní školy obdrží do 15. března 2015 jeden zápisový lístek na své základní škole (nebo do 30. listopadu 2014 v případě podání přihlášky ke studiu do oboru s talentovou zkouškou). Ten je povinen odevzdat na střední škole, kterou si vybral, do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč není žákem základní školy a má trvalé bydliště na území Plzeňského kraje, bude mu (nebo jeho zákonnému zástupci) po ověření totožnosti a vyplnění níže uvedeného formuláře, vydán zápisový lístek na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, Škroupova 18, Plzeň (3. patro, číslo dveří P 308, tel.: 377 195 447).

Úřední hodiny pro vydávání zápisových lístků:

pondělí, středa: 7 - 16 hodin

úterý, čtvrtek: 7 - 14.00 hodin

V případě, že se uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nemohou dostavit osobně, je možné zápisový lístek vydat a zaslat prostřednictvím pošty, na základě vyplněné písemné žádosti (viz příloha).

Žádost musí být ŘÁDNĚ a ČITELNĚ vyplněna (nejlépe hůlkovým písmem). V případě nečitelných či neúplných informací nemůže být zápisový lístek vydán.

Pokud uchazeč zápisový lístek ztratí, může si zažádat o vydání náhradního  zápisového lístku vyplněním žádosti o vydání náhradního zápisového lístku a čestného prohlášení (viz příloha).

Upozorňujeme, že neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu od oznámení rozhodnutí o přijetí na jím vybranou školu, vzdává se práva být přijat.